12 Απρ 2016

Ελεγκτικό: Κατάταξη υπαλλήλων ΙΔΟΧ (Ν.4024/2011)

Όπως σας είχαμε ενημερώσει, το υπουργείο Οικονομικών, με το Υπ. Οικ. 2/49424/ 0022/9.7.2014 έγγραφό του απάντησε επί ερωτήματος δημοτικής επιχείρησης, ότι οι υπάλληλοι ΙΔΟΧ εξελίσσονται στα μισθολογικά κλιμάκια του Ν.4024/2011, σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 12 σε συνδυασμό με την παρ.7 του άρθρου 7 του ίδιου νόμου. Η συνδυαστική εφαρμογή της παρ.7 του άρθρου 7 του Ν.4024/2011 αποτέλεσε νέα θέση του Υπ. Οικονομικών, καθώς μέχρι την έκδοση του ανωτέρω εγγράφου, η κατάταξη του εν λόγω προσωπικού είχε γίνει διαφορετικά.

ΟΜΩΣ με την Ελ.Συν. Κλιμ.Τμ.7 Πράξη 335/2015 κρίθηκε ότι είναι μη νόμιμη η επανακατάταξη υπαλλήλων ΙΔΟΧ κοινωφελούς επιχείρησης σύμφωνα με τις οδηγίες που έδινε το ανωτέρω έγγραφο, η δε προϋπηρεσία τους λαμβάνεται υπόψη μόνο για την ένταξή τους στο αντίστοιχο μισθολογικό κλιμάκιο. Κρίθηκε επίσης ότι το επίμαχο 2/49424/0022/9.7.2014 έγγραφο της Προϊσταμένης της 22ης Διεύθυνσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, στο οποίο στηρίχθηκε το Δ.Σ. της Επιχείρησης προκειμένου να προβεί στην επανακατάταξη των δύο υπαλλήλων της, αποτελεί απλό πληροφοριακό έγγραφο, η ερμηνεία δε που δόθηκε με αυτό έρχεται σε ευθεία αντίθεση με τις νομοθετικές διατάξεις.

Υπενθυμίζουμε, ωστόσο, ότι σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 27 του Ν.4354/2015, που ισχύει μόνο για τους ΙΔΟΧ, «Κατατάξεις που έχουν πραγματοποιηθεί με διαφορετικό τρόπο θεωρούνται νόμιμες και αποδοχές που έχουν καταβληθεί δεν αναζητούνται.»

Πηγή: dimosnet.gr