23 Μαρ 2016

Χορήγηση της άδειας φροντίδας παιδιού μετά την ειδική 6μηνη παροχή προστασίας της μητρότητας.

Με τις διατάξεις του άρθρου 142 του ν. 3655/08 και της παρ. 2 του άρθρου 36 του ν. 3996/2011 χορηγείται «ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας» στις εργαζόμενες μετά τη λήξη της άδειας μητρότητας ή και της ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο αδείας με βάση το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ των ετών 2004 - 2005. Η διάρκειά της είναι έξι (6) μήνες, ενώ η εργαζόμενη επιδοτείται και καλύπτεται ασφαλιστικά από τον Ο.Α.Ε.Δ. με βάση τον κατώτατο μισθό, όπως κάθε φορά καθορίζεται από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας.
Αν δεν κάνει χρήση της προβλεπόμενης από την ως άνω ΕΓΣΣΕ ισόχρονης προς το μειωμένο ωράριο άδειας, η μητέρα δικαιούται αμέσως μετά τη λήξη της άδειας λοχείας την ως άνω ειδική άδεια προστασίας της μητρότητας, στη συνέχεια δε και το μειωμένο ωράριο που προβλέπεται από το άρθρο 9 της ΕΓΣΣΕ του έτους 1993, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
Την άδεια απουσίας για λόγους φροντίδας του παιδιού δικαιούται η μητέρα εργαζόμενη ή εναλλακτικά ο πατέρας, εφόσον δεν κάνει χρήση αυτής η εργαζόμενη μητέρα, προσκομίζοντας στον εργοδότη του σχετική βεβαίωση του εργοδότη της μητέρας του παιδιού. 
Η άδεια φροντίδας παιδιού, σύμφωνα με τον υποχρεωτικό τρόπο χορήγησής της, ορίζεται ως μείωση του ημερήσιου ωραρίου εργασίας, κατά μια ώρα κάθε ημέρα, για χρονικό διάστημα τριάντα μηνών από τη λήξη της άδειας μητρότητας. Εναλλακτικά, έπειτα από συμφωνία των μερών, το ημερήσιο ωράριο μπορεί να ορίζεται μειωμένο κατά δύο ώρες ημερησίως για τους πρώτους 12 μήνες και σε μία ώρα για έξι (6) επιπλέον μήνες. 
Η ανωτέρω άδεια μπορεί να λάβει κα τη μορφή της ισόχρονης άδειας με αποδοχές, έπειτα από αίτηση του δικαιούχου εργαζόμενου, εντός της χρονικής περιόδου κατά την οποία δικαιούται μειωμένου ωραρίου, με την προϋπόθεση της συμφωνίας του εργοδότη και χορηγείται εφάπαξ ή τμηματικά. 
Σε κάθε περίπτωση, ως ημερομηνία έναρξης του μειωμένου ωραρίου ορίζεται η λήξη της άδειας μητρότητας 
Διευκρινίζεται ότι κατά το διάστημα απουσίας της εργαζόμενης λόγω της χρήσης της 6μηνης άδειας προστασίας της μητρότητας, θεωρείται ότι έχει συντρέξει η μία ώρα όπως προβλέπεται βάσει του υποχρεωτικού τρόπου χορήγησής της. Με την επιστροφή της στην εργασία μπορεί να συναφθεί συμφωνία με τον εργοδότη για τον χρόνο που υπολείπεται (τους λοιπούς είκοσι τέσσερις μήνες), με βάση τις ανωτέρω εναλλακτικές δυνατότητες, προκειμένου η άδεια αυτή να χορηγείται ως δίωρο, ως ισόχρονη άδεια με αποδοχές, ή και με όποιον άλλο τρόπο συμφωνείται και εξυπηρετεί τα μέρη. (Υπ. Εργ. 16748/338/ 21-05- 2014)