30 Μαρ 2016

Μόνο οι 17 δήμοι στέλνουν τα αιτήματά τους για το πρόγραμμα κοινωφελούς εργασίας

Μόνο οι 17 δήμοι που έχουν επιλεγεί για την υλοποίηση της πρώτης φάσης του προγράμματος Κοινωφελούς Εργασίας οφείλουν να καταγράψουν μέχρι μεθαύριο Πέμπτη, 31 Μαρτίου, τα έργα, τις πράξεις και τις υπηρεσίες που επιθυμούν να συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα.

Το νέο πρόγραμμα Κοινωφελούς Εργασίας, όπως έχει ήδη ανακοινώσει το υπουργείο Εργασίας, αναμένεται να ανοίξει στις αρχές Απριλίου, θα υλοποιηθεί αρχικά για 17 δήμους – θύλακες υψηλής και μακροχρόνιας ανεργίας και σε δεύτερη φάση θα επεκταθεί σε 32 δήμους της χώρας, με τελικό σκοπό να καλύψει το σύνολο των δήμων της χώρας.
Να σημειωθεί ότι τα νέα προγράμματα είναι μεγαλύτερης χρονικής διάρκειας, οκτώ (8) μηνών από πέντε (5) που είναι σήμερα και θα περιλαμβάνουν απασχόληση, συμβουλευτική, κατάρτιση και πιστοποίηση προσόντων.
Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών είναι υποχρεωτική για όλους τους ωφελούμενους του Προγράμματος. Η κατάρτιση θα είναι προαιρετική και θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα κάθε εβδομάδας.
Ειδικότερα, οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα μπορούν να επιλέξουν:
Α) Πρόγραμμα κατάρτισης στη Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), διάρκειας 120 ωρών
Β) Πρόγραμμα κατάρτισης στη Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία,   διάρκειας 120 ωρών.
Αν ο ωφελούμενος δεν επιλέξει κανένα από τα παραπάνω δύο προγράμματα κατάρτισης τότε θα εργάζεται και τις 5 ημέρες της εβδομάδας.
Για την επιλογή των πρώτων 17 Δήμων στους οποίους θα υλοποιηθεί το πρόγραμμα αλλά και για τους ακόλουθους 32 Δήμους, χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία με αποτέλεσμα, για πρώτη φορά, να δίνεται προτεραιότητα σε Δήμους που συνδυαστικά παρουσιάζουν υψηλά ποσοστά ανεργίας και μακροχρόνιας ανεργίας και αυξημένη ποσοστιαία μεταβολή της μακροχρόνιας ανεργίας.
ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ των ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ από τα προηγούμενα,  αφορούν στα εξής: 
α) Tα Νέα Προγράμματα θα περιλαμβάνουν για τους Ωφελούμενους ,  πλην της Απασχόλησης, Συμβουλευτική, Κατάρτιση και Πιστοποίηση προσόντων.
Η κατάρτιση θα είναι προαιρετική . Θα πραγματοποιείται την τελευταία ημέρα της εβδομάδας. Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν ένα από  τα παρακάτω προγράμματα.
  •  Πρόγραμμα κατάρτισης στη Τεχνολογία Πληροφοριών και Επικοινωνίας
  •  Πρόγραμμα κατάρτισης στην Επιχειρηματικότητα και Κοινωνική Οικονομία. 
Η κατάρτιση είναι υποχρεωτική για όλους τους Ωφελούμενους του προγράμματος για τις θεματικές ενότητες « Υγιεινή και ασφάλεια στο χώρο εργασίας», Τεχνικές ανεύρεσης εργασίας» διάρκειας 20 ωρών.
β) Οι Επιβλέποντες φορείς ( δήμοι κ.α. ) θα πρέπει να περιγράψουν τα έργα ή τις υπηρεσίες που θα υλοποιήσουν κατά τη διάρκεια εφαρμογής του προγράμματος και τα οποία θα συμβάλλουν  στην  βελτίωση των  κοινωνικών υποδομών και υπηρεσιών καθώς και στην αναβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος και στήριξη της τοπικής αγοράς.
(ανακαίνιση / αναβάθμιση κτιρίων, διαμόρφωση/ συντήρηση χώρων πρασίνου , αθλητικών εγκαταστάσεων κ.α.).
Η δαπάνη που θα προκύψει από τις δράσεις αυτές θα καλύπτεται από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. 
Οι   κυριότερες αλλαγές που επέρχονται με την εφαρμογή του νέου θεσμικού πλαισίου  είναι οι εξής:
  • Η βραδινή εργασία επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο για τους ωφελούμενους που θα κληθούν να στελεχώσουν τις υπηρεσίες Α υποδοχής προσφύγων και μεταναστών.
  • Επέκταση προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα για την στελέχωση hot spots.
  • Eπιτρέπεται η επέκταση της χρονικής διάρκειας των ανωτέρω προγραμμάτων, ειδικά για την στελέχωση των σημείων hot  spots παροχής υπηρεσιών Α υποδοχής προσφύγων και μεταναστών με χρηματοδότηση της επιπλέον δαπάνης είτε από τον προϋπολογισμό του ΟΑΕΔ είτε από άλλους εθνικούς είτε από άλλους πόρους.
  • Ειδικότερα όσον αφορά ωφελούμενους που απασχολούνται στην καθαριότητα των δήμων, να μην τους ανατίθενται καθήκοντα στην αποκομιδή απορριμμάτων με απορριμματοφόρα οχήματα.
http://www.localit.gr/archives/105686