4 Ιαν 2016

Στην ΗΔΙΚΑ η συλλογή στοιχείων για τα προνοιακά επιδόματα

Τη μεταφορά της διαδικασίας συλλογής στοιχείων για την έκδοση προνοιακών επιδομάτων στην ΗΔΙΚΑ προβλέπεται, μεταξύ άλλων, σε Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου που υπεγράφη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, κ. Προκόπη Παυλόπουλο, λίγο πριν εκπνεύσει το 2015.
Πιο συγκεκριμένα, όπως αναφέρεται στο Άρθρο 18 της ΠΝΠ που δημοσιοποιήθηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2015(Αρ. Φύλλου 184), από τη δημοσίευση της Πράξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, "η Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση Κοινωνικής Ασφάλισης ΑΕ (ΗΔΙΚΑ) του Ν. 3607/2007 (Α΄ 245) συλλέγει τα στοιχεία όλων των κοινωνικών επιδομάτων προνοιακού χαρακτήρα, που χορηγούνται από Φορείς της Γενικής Κυβέρνησης".

Όπως διευκρινίζεται, οι Φορείς θα πρέπει να αποστέλλουν έως την 10η ημέρα κάθε μήνα στην ΗΔΙΚΑ σε ηλεκτρονική μορφή απολογιστικό αρχείο καταβολής προνοιακών παροχών. Στο αρχείο θα περιέχονται αναλυτικώς ανά δικαιούχο και επίδομα τα ποσά των επιδομάτων, που χορηγήθηκαν τον προηγούμενο μήνα.
Επιπλέον, στο Αρχείο Καταβολής Προνοιακών Επιδομάτων περιέχονται όλα τα αναγκαία στοιχεία ταυτοποίησης, δηλαδή ΑΜΚΑ, ΑΦΜ, επώνυμο, όνομα, πατρώνυμο, φύλο, ημερομηνία γέννησης, είδος προνοιακής παροχής, ποσό παροχής, χρονικό διάστημα, που αφορά το χορηγούμενο επίδομα και ημερομηνία χορήγησης επιδόματος.