9 Δεκ 2015

Πως οι δήμοι μπορούν να απασχολήσουν στις κοινωνικές υπηρεσίες άτομα που εκπληρώνουν εναλλακτική θητεία

Οι δήμοι και οι περιφέρειες της χώρας καλούνται μέχρι τις 11 Δεκεμβρίου να δηλώσουν στο υπουργείο Εσωτερικών εάν επιθυμούν να απασχολήσουν την επόμενη χρονιά άτομα αναγνωρισμένα ως αντιρρησίες συνείδησης και τα οποία δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική υπηρεσία, καθώς και τα καθήκοντα που θα μπορούν να ασκούν.
Ειδικότερα ο γενικός γραμματέας Εσωτερικών Κ. Πουλάκης γνωστοποιεί προς τους δήμους και τις περιφέρειες της χώρας σχετικό έγγραφο του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στο οποίο αναφέρονται οι σχετικές πληροφορίες, οι όροι και οι προϋποθέσεις απασχόλησης σε υπηρεσίες φορέων του Δημοσίου, ατόμων που δικαιούνται εναλλακτική θητεία.

Σύμφωνα, λοιπόν, με διατάξεις των άρθρων 59 έως και 65 του ν.3421/2005, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, προβλέπεται η δυνατότητα εκπλήρωσης εναλλακτικής υπηρεσίας, από όσους αναγνωρίζονται ως αντιρρησίες συνείδησης, σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού.
Ειδικότερα, από τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 61 του ν.3421/05 και σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Γ.Ε.ΕΘ.Α. η εναλλακτική υπηρεσία εκπληρώνεται σε υπηρεσίες φορέων του δημόσιου τομέα και συνίσταται στην παροχή υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, σε περιοχές εκτός των νομών Αττικής, Θεσσαλονίκης, γέννησης, καταγωγής ή διαμονής των ενδιαφερομένων, καθώς και των εκτός των πόλεων Πατρών, Ηρακλείου, Λάρισας και Βόλου, όπως καθορίστηκαν μετά από σχετική απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας.
Σύμφωνα με την παρ. 2 του ιδίου άρθρου, το Γενικό Επιτελείο Εθνικής Άμυνας, προσκαλεί τους παραπάνω φορείς να δηλώσουν την βούληση να απασχολήσουν κατά το επόμενο έτος άτομα που δικαιούνται να εκπληρώσουν εναλλακτική θητεία, καθώς και τα καθήκοντα που θα ασκούν.
Όσοι εκπληρώνουν εναλλακτική υπηρεσία δικαιούνται τροφή και στέγη από τον φορέα στον οποίο διατίθενται και εφόσον αυτός αδυνατεί, τους καταβάλλει, ως αντίτιμο, χρηματικό ποσό ίσο με το ποσό που διατίθεται για τη σίτιση, τη στέγαση, την ένδυση και τις μετακινήσεις των οπλιτών, το ύψος του οποίου έχει καθοριστεί στα 223,53 ευρώ μηνιαίως.
Ως εκ τούτου θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι έχουν ή πρόκειται να εγγραφούν οι σχετικές πιστώσεις στον αντίστοιχο, ετήσιο προϋπολογισμό του
ενδιαφερόμενου φορέα.
Σε περίπτωση ενδιαφέροντος οι δήμοι και οι περιφέρειες καλούνται να αποστείλουν στο Τμήμα Προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου –Τμήμα Παρακολούθησης και Επεξεργασίας Στοιχείων Προσωπικού Τ.Α. του υπουργείου Εσωτερικών συμπληρωμένο σχετικό πίνακα και διαβιβαστικό έγγραφο ηλεκτρονικά και μόνο στη διεύθυνση: t.datapta@ypes.gr έως τις 11 Δεκεμβρίου 2015. 
Ο πίνακας μετά των συνημμένων του, μπορεί να αναζητηθεί στο δικτυακό τόπο του Υπουργείου, στην ενότητα Το Υπουργείο / Έγγραφα (http://www.ypes.gr/el/Ministry/eggrafa/ )


http://www.localit.gr/, 9/12/2015