10 Δεκ 2015

Δήμος Χαλανδρίου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αγ. Γεωργίου 30
Τ.Κ.: 15234 ΧΑΛΑΝΔΡΙ Χαλάνδρι, 25/11/15
Αριθμ. Πρωτ: 34845
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 4 / 2015

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 

Έχοντας υπόψη:
 • Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν. 2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 του Ν.4305/2014 (ΦΕΚ 237/Α΄/31.10.2014) «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων έκτακτου προσωπικού»
 • Την υπ’ αριθμ. 82/12.3.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα: «Πρόσληψη έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου»
 • Την υπ’ αριθμ. 25397/13737/24.4.2015 εισήγηση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Χαλανδρίου, προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Την υπ’ αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ./84/20607/29.7.2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
 • Το υπ’ αριθμ. 14563/3.8.2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης προς το Δήμο Χαλανδρίου, με θέμα την έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου με κάλυψη της δαπάνης από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς πόρους.
 • Την υπ’ αριθμ. 366/14.10.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου με θέμα: «Καθορισμός ειδικοτήτων του προς πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για κάλυψη εποχικών ή άλλων περιοδικών ή πρόσκαιρων αναγκών»
 • Τον Οργανισμό Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου Χαλανδρίου, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 325/Β΄/12.2.2014 και 1036/Β΄/3.6.2015) και την υπ’ αριθμ. 36000/4.12.2015 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Διοικητικών Υπηρεσιών και Ανθρώπινου Δυναμικού του Δήμου Χαλανδρίου περί κενών θέσεων.
 • Την υπ’ αριθμ. 36002/4.12.2015 της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου περί ύπαρξης πιστώσεων για την δαπάνη μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού. 

Ανακοινώνει 
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά έξι (6) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Δήμου Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Διαβάστε λεπτομέρειες Ε Δ Ω