9 Νοε 2015

Διακήρυξη δημοπρασίας κυλικείου επί των οδών Ολύμπου και Εδέσσης

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

Η ΦΛΥΑ Α.Ε., Δημοτική Ανώνυμη Εταιρεία Εκμετάλλευσης Ακινήτων Δήμου Χαλανδρίου, έχοντας υπ’ όψη α) το Π.Δ. 270/81 (ΦΕΚ Α΄77/30-03-81), β) τον Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ν. 3463/06), γ) τον ν. 3852/2010 δ) τον ν. 2190/20 ε) την από 26/10/2015 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ΦΛΥΑ Α.Ε. (Πρακτικό 158/2015) για την εκμίσθωση του κάτωθι αναφερομένου ακινήτου, με την οποία ορίσθηκαν τα μέλη της Επιτροπής Διενέργειας της Δημοπρασίας και καθορίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας
 
ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ

δημοπρασία μειοδοτική, φανερή και προφορική κυλικείου επί των οδών Ολύμπου και Εδέσσης χώρου ο οποίος περιλαμβάνει: στεγασμένο χώρο 99,97 τ.μ., με αύλειο χώρο 140 τ.μ. εντός Κοινόχρηστου Πάρκου Ολύμπου και Εδέσσης έκτασης 3.031,14 τ.μ.

Δείτε την πλήρη ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ