25 Νοε 2015

Δήμος Λευκάδας: Χρηματοδότηση από το ΥΠ.ΕΣ. για φυσικές καταστροφές

Στη χρηματοδότηση του ∆ήµου Λευκάδας Ν. Λευκάδας µε το ποσό των διακοσίων εβδοµήντα χιλιάδων ΕΥΡΩ (270.000,00 €) προχωρεί το υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Η χρηματοδότηση θα γίνει απολογιστικά, σύμφωνα µε τη πρόοδο των έργων µε παραστατικά των δαπανών που θα υποβάλλονται στο ΥΠΕΣΔΑ.

http://www.localit.gr/, 24/11/2015