18 Νοε 2015

Δήμος Χαλανδρίου: ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ

Ο ∆ήµος Χαλανδρίου προκηρύσσει ανοικτό διαγωνισµό για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση και Συντήρηση ∆ιαφόρων Παιδικών Χαρών και Κοινοχρήστων Χώρων » Α.Μ. 11/2015, µε προϋπολογισµό 400.000,00€ µε ΦΠΑ.
Δείτε Ε Δ Ω την Περίληψη της Διακήρυξης.