30 Νοε 2015

Δήμος Χαλανδρίου: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2/2015 , για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
Χαλάνδρι, 13/10/15 
Αριθμ. Πρωτ: 29513


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ' αριθμ. ΣΟΧ 2 / 2015
για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ
για την υλοποίηση της Πράξης 

«ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», 
στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος.


Ο ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 


Έχοντας υπόψη:
 • Την παρ. 3 του άρθρου 21 του Ν.2190/1994 «Σύσταση ανεξάρτητης αρχής για την επιλογή προσωπικού και ρύθμιση θεμάτων διοίκησης» (ΦΕΚ 28 Α), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
 • Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 • Τις διατάξεις του άρθρου ένατου του Ν. 4057/2012 «Πειθαρχικό Δίκαιο Δημοσίων Πολιτικών Διοικητικών Υπαλλήλων και Υπαλλήλων Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου» (ΦΕΚ 54 Α).
 • Τις διατάξεις του άρθρου 20 «Αποκλειστική προθεσμία για τη σύναψη συμβάσεων εκτάκτου προσωπικού» του Ν. 4305/2014 (ΦΕΚ 237/τ.Α’/31-10-2014).
 • Το Ν.4314/2014 α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ηςΙουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16-6-2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν.3419/2005 (Α 297) και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 265/τ.Α΄/23-12-2014).
 • Την υπ΄ αριθμ. 2100/16-7-2015 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της Ελληνικής Εταιρίας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) Α.Ε. για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» για φορείς/δομές & ωφελούμενους.
 • Τον οριστικό πίνακα επιλέξιμων δομών ανά Δήμο, κατόπιν της υπ΄αριθμ. 2100/16-7-2015 πρόσκλησης της Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε, για τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2015-2016, για το Δήμο Δομής: Δήμος Χαλανδρίου, Φορέας: Δήμος Χαλανδρίου, Νομός: Αττικής, Περιφέρεια: Αττικής.
 • Την υπ' αριθμ.83/12-3-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, περί πρόσληψης και ανανέωσης συμβάσεων έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων κοινοτικών προγραμμάτων.
 • Το υπ' αριθμ. πρωτ.37792/20609/18-5-2015 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής με θέμα: «Εισηγητική έκθεση για πρόσληψη προσωπικού ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στο Δήμο Χαλανδρίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», προς το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης.
 • Την υπ΄αριθμ. ΔΙΠΑΑΔ/Φ.ΕΓΚΡ/102/25622/20-8-2015 Εγκριτική Απόφαση της Επιτροπής της παρ. 1 του άρθρου 2 της ΠΥΣ: 33/2006 (Αναστολή διορισμών και προσλήψεων στο Δημόσιο Τομέα, ΦΕΚ 280 Α΄), όπως ισχύει.
 • Το υπ΄αριθμ. 17056/25-8-2015 έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης με θέμα: «Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε ΟΤΑ, για την υλοποίηση Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων», προς το Δήμο Χαλανδρίου.
 • Την υπ' αριθμ.344/15-9-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Χαλανδρίου, περί πρόσληψης έκτακτου προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου για την υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» - καθορισμός ειδικοτήτων.
 • Την κατάργηση του νομικού προσώπου δημοσίου δικαίου (ΦΕΚ 2900/τ.Β΄/15-11-2013) «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ» Δήμου Χαλανδρίου.
 • Την με αριθμ. πρωτ. 34121/19-11-2015 βεβαίωση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου Χαλανδρίου, περί ύπαρξης πιστώσεων για την κάλυψη της δαπάνης μισθοδοσίας του υπό πρόσληψη προσωπικού της παρούσας ανακοίνωσης.

Ανακοινώνει


Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά σαράντα δύο (42) ατόμων για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ», στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος του Δήμου Χαλανδρίου, που εδρεύει στο Χαλάνδρι, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β):

Δείτε λεπτομέρειες Ε Δ Ω