9 Απρ 2014

Περιορισμοί κατά την προεκλογική περίοδο

Δεχόμαστε καθημερινά πολλά ερωτήματα σχετικά με τους περιορισμούς που υπάρχουν κατά την προεκλογική περίοδο όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού, την ανάθεση συμβάσεων κλπ.
Ειδικά για τους περιορισμούς στην ανάθεση των συμβάσεων και τη λήψη αποφάσεων, όπου εστιάζονται και τα περισσότερα ερωτήματα, επισημαίνουμε τα εξής, προκειμένου να αποσυμφορηθεί η υπηρεσία ερωτημάτων:
«Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό
Δηλαδή το Δημοτικό Συμβούλιο ένα μήνα πριν τις εκλογές και μέχρι την ανάληψη καθηκόντων της νέας διοίκησης, θα αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης και όχι π.χ. για τον προγραμματισμό μίας ανάπλασης πλατείας, ή για την προμήθεια ενός απορριμματοφόρου. Εάν πρόκειται για μία απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. θεομηνία ή κάποιο θέμα που αν δεν ληφθεί απόφαση θα υπάρξει πρόβλημα στη λειτουργία του δήμου κλπ), τότε το ΔΣ μπορεί να λαμβάνει σχετικές αποφάσεις.
Η οικονομική επιτροπή μπορεί να λαμβάνει αποφάσεις χωρίς κανέναν περιορισμό, εκτός βέβαια από τις περιπτώσεις όπου προαπαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και αυτή δεν έχει ληφθεί. Για παράδειγμα, εφόσον το ΔΣ έχει λάβει πριν τις 18 Απριλίου απόφαση για την αγορά ενός απορριμματοφόρου, τότε η οικονομική επιτροπή μπορεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή (και μέσα στις εκλογές), να καταρτίσει τους όρους του διαγωνισμού και να προχωρήσει η διαγωνιστική διαδικασία κανονικά ή και να προβεί στην κατακύρωση διαγωνισμού κλπ.
Επίσης ο Δήμαρχος μπορεί να συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά αποφάσεις, όπως για παράδειγμα οι απευθείας αναθέσεις για προμήθειες και υπηρεσίες, όπου αυτό προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία.
Όσον αφορά την άρση των περιορισμών στις προσλήψεις του προσωπικού ορισμένου χρόνου, κατά την προεκλογική περίοδο, σας ενημερώνουμε ότι το σχετικό νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών θα ψηφιστεί εντός της εβδομάδας και κατά πάσα πιθανότητα θα αναρτηθεί τις επόμενες μέρες στο site. Κατά τη διάρκεια της συζήτησης στη βουλή δεν έχει δημιουργηθεί κάποιο θέμα με την εν λόγω διάταξη, οπότε αναμένεται να ψηφιστεί χωρίς προβλήματα.
Σας υπενθυμίζουμε ότι για τα ανωτέρω θέματα σας έχουμε ήδη αποστείλει τα κατωτέρω ενημερωτικά δελτία:

α. Από 28.02.2014 Ενημερωτικό Δελτίο: «Επισημάνσεις σχετικά με την προεκλογική περίοδο (περιορισμοί)» - Επισημάνσεις σχετικά με την προεκλογική περίοδο (περιορισμοί)

β. Από 21.03.2014 Ενημερωτικό Δελτίο: «Προσλήψεις κατά την προεκλογική περίοδο»

α. Απαγόρευση λήψης αποφάσεων – δημόσιες συμβάσεις

Σύμφωνα με το άρθρο 93 παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων και το άρθρο 65 παρ. 5 του Ν. 3852/2010, έναν (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Ο ανωτέρω περιορισμός αφορά μόνο το Δημοτικό Συμβούλιο και όχι το Δήμαρχο και την Οικονομική Επιτροπή, τα οποία, σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται παρακάτω, είναι διακριτά όργανα από το Δημοτικό Συμβούλιο και συνεπώς, μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις, χωρίς κάποιο περιορισμό.

Όσον αφορά ειδικότερα τις δημόσιες συμβάσεις, με την υπ' αριθ.57960/7.10.2010 εγκύκλιο του ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. είχε διευκρινιστεί ότι ο Δήμαρχος και η Δημαρχιακή Επιτροπή, ως διακριτά όργανα διοίκησης των Δήμων από το Δημοτικό Συμβούλιο, κατά το άρθρο 19, παρ. 1 του ΚΔΚ, ασκούν για όλο το εναπομείναν διάστημα της διανυόμενης δημοτικής περιόδου αρμοδιότητες που συμπλέκονται με τη διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών ανάθεσης δημόσιων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων έργων, υπηρεσιών και προμηθειών, για τα οποία έχει εκδοθεί απόφαση κατακύρωσης ή έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη διαδικασία διαπραγμάτευσης και αφορούν πράξεις που έχουν ενταχθεί για συγχρηματοδότηση στο πλαίσιο Επιχειρησιακών Προγραμμάτων του ΕΣΠΑ και πράξεις που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ, καθώς και αρμοδιότητες που συμπλέκονται με κάθε άλλη πράξη που προβλέπεται στο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου του ΕΣΠΑ.

Τα ανωτέρω ισχύουν για όλες τις διαγωνιστικές διαδικασίες (όχι μόνο για όσες είναι συγχρηματοδοτούμενες).

Προσοχή! Όσον αφορά τα Ν.Π.Δ.Δ., στην ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. 56846/10.11.2010 επισημαίνεται ότι οι αποφάσεις των διοικητικών συμβουλίων των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου, κατά το διάστημα του ενός μήνα που προηγείται των δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, θα πρέπει να λαμβάνονται με γνώμονα τους περιορισμούς που θέτει η νομοθεσία για το δημοτικό συμβούλιο, το οποίο αποτελεί το κυρίαρχο αποφασιστικό όργανο των δήμων. Στο πλαίσιο αυτό, τα διοικητικά συμβούλια των δημοτικών νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου μπορούν να λαμβάνουν αποφάσεις εφόσον πρόκειται για τα τρέχοντα ζητήματα που άπτονται της καθημερινής και εύρυθμης λειτουργίας των νομικών αυτών προσώπων, την κάλυψη υποχρεώσεων και την ανταπόκριση σε προθεσμίες που απορρέουν από την κείμενη νομοθεσία, καθώς και τα θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
Καλλικράτης- Όργανα- Ενέργειες » Εκλογική Διαδικασία » Απαγόρευση λήψης αποφάσεων κατά την προεκλογική περίοδο

β. Προσλήψεις προσωπικού
Όσον αφορά τις προσλήψεις προσωπικού, σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ 1, 2 &3 του Ν. 2190/94 ορίζονται τα εξής:

«1. Κατά το διάστημα από την προκήρυξη βουλευτικών εκλογών έως την ορκωμοσία της Κυβέρνησης που προκύπτει κατά το άρθρο 37 του Συντάγματος, απαγορεύεται η έκδοση πράξεων που αφορούν το διορισμό ή πρόσληψη και οποιαδήποτε μεταβολή αναφερόμενη στην υπηρεσιακή κατάσταση κάθε κατηγορίας προσωπικού των υπηρεσιών και νομικών προσώπων του άρθρου 14 παρ. 1 του Ν.2190/94, εκτός από τις πράξεις πειθαρχικής διαδικασίας, διαθεσιμότητας και αργίας, καθώς και τις πράξεις που εκδίδονται σε συμμόρφωση προς δικαστική απόφαση.

2. Διαδικασίες σχετικές με τις κατά την προηγούμενη παράγραφο απαγορευμένες μεταβολές, οι οποίες είχαν ήδη κινηθεί κατά την προκήρυξη των εκλογών, διακόπτονται.

3. Κατ' εξαίρεση από τις προηγούμενες παραγράφους επιτρέπεται η πρόσληψη προσωπικού προκειμένου να αντιμετωπισθούν έκτακτες ανάγκες που δημιουργούνται από σεισμούς, πλημμύρες και πυρκαγιές μεγάλης έκτασης».

Επίσης, σύμφωνα με την παρ 5 του άρθρου 28 του Ν. 2190/94, ειδικώς για το προσωπικό των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, οι παρ. 1 και 2 έχουν εφαρμογή κατά το χρονικό διάστημα των τριάντα ημερών πριν από τη διενέργεια των εκλογών για την ανάδειξη των οργάνων διοίκησης των οργανισμών αυτών έως την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων τους.
Όμως με τη μεταγενέστερη διάταξη του άρθρου 17 ν. 3870/2010, οι διατάξεις του άρθρου 28 του ν. 2190/1994 (ΦΕΚ 28 Α') ισχύουν για το δίμηνο χρονικό διάστημα που προηγείται της ημερομηνίας διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των αιρετών οργάνων, με εξαίρεση το διορισμό των αποφοίτων των Σχολών Δημοτικής Αστυνομίας.

Σημειώνουμε, ωστόσο, ότι στο νομοσχέδιο «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας ΥΠΕΣ» που θα κατατεθεί άμεσα στη βουλή, τις επόμενες μέρες, θεωρείται βέβαιο ότι τελικά θα περιλαμβάνεται διάταξη σχετικά με το χρονικό διάστημα ισχύος της αναστολής των προσλήψεων κατά την προεκλογική περίοδο, που θα μειώνει εκ νέου το χρόνο αναστολής των προσλήψεων στον ένα μήνα πριν τις δημοτικές εκλογές και έως την ανάληψη καθηκόντων της νέας δημοτικής αρχής καθώς και ότι θα προβλέπει, για την πρώτη εφαρμογή του νόμου, την άρση των περιορισμών για το προσωπικό ορισμένου χρόνου και τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου.

Θεωρούμε ότι η ρύθμιση αυτή είναι αυτονόητη, διότι σε διαφορετική περίπτωση δεν υπάρχει πιθανότητα να προλάβει να προχωρήσει κανένας φορέας σε προσλήψεις προσωπικού ορισμένου χρόνου, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του έτους 2014.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
Προσλήψεις προσωπικού ΟΤΑ» Προσλήψεις κατά την προεκλογική και μετεκλογική περίοδο

γ. Κανονικές άδειες υπαλλήλων κατά την προεκλογική περίοδο
Σχετικά με τη χορήγηση κανονικών αδειών κατά την προεκλογική περίοδο, με την εγκ.23/50056/03.09.2010 του ΥΠ.ΕΣ.Α&Η.Δ διευκρινίστηκε ότι οι διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄), που αναφέρονται στη διαδικασία διεξαγωγής των εκλογών, δεν απαγορεύουν τη χορήγηση κανονικών αδειών στους δημοσίους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης από τις ίδιες διατάξεις, δεν ορίζεται ότι οι σχετικές απαγορευτικές για το θέμα αυτό διατάξεις του άρθρου 106 της Νομοθεσίας για την εκλογή βουλευτών (Π.Δ. 96/2007 ΦΕΚ 116 Α΄) [πλέον 106 του ΠΔ 26/2012] έχουν ανάλογη εφαρμογή στις εκλογές για την ανάδειξη των Δημοτικών και Περιφερειακών Αρχών.

Επομένως κανονικές άδειες απουσίας χορηγούνται στους δικαιούχους δημόσιους υπαλλήλους, στρατιωτικούς και τακτικούς υπαλλήλους των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης και κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περιόδου των δημοτικών εκλογών.

Ωστόσο, μετά από τηλεφωνική επικοινωνία με το Υπουργείο Εσωτερικών, πληροφορηθήκαμε ότι επειδή μαζί με τις δημοτικές εκλογές θα διεξαχθούν και οι ευρωεκλογές μπορεί να τεθούν σε εφαρμογή οι ανωτέρω διατάξεις για την ανάκληση και απαγόρευση των αδειών, διότι η παρ.1 του άρθρου 9 του Ν.1180/1981 (Περί εκλογής Ευρωβουλευτών κλπ διατάξεων) ορίζει ότι «Δι`αποφάσεως του Υπουργού των Εσωτερικών δύναται να τεθούν εις εφαρμογήν και αι περί ανακλήσεως και απαγορεύσεως κανονικών αδειών διατάξεις του άρθρου 96 της αυτής ως ανώ Νομοθεσίας.». Μέχρι στιγμής δεν έχει ληφθεί τέτοια απόφαση.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
Αδειες Προσωπικού » ΚΑΝΟΝΙΚΗ ΑΔΕΙΑ (ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ) » 3. ΟΡΓΑΝΟ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ/ ΜΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ / ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΑΔΕΙΑΣ

δ. Χρηματοδότηση συνδυασμών και καταστάσεις οφειλετών
Τέλος, υπενθυμίζουμε ότι με την παρ 1 του άρθρου 3 του ν. 3870/10, απαγορεύονται η χρηματοδότηση και κάθε είδους παροχές προς τους περιφερειακούς και δημοτικούς συνδυασμούς, καθώς και προς τους υποψήφιους αντιπεριφερειάρχες, περιφερειακούς και δημοτικούς συμβούλους από φυσικά πρόσωπα, τα οποία είναι οφειλέτες των οικείων νομαρχιακών αυτοδιοικήσεων ή δήμων, για ποσό ανώτερο των χιλίων (1.000) ευρώ. Για το σκοπό αυτόν, οι ανωτέρω οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης υποχρεούνται να παραδώσουν στους επικεφαλής των αντίστοιχων συνδυασμών καταστάσεις οφειλετών για ποσά ανώτερα των χιλίων (1.000) ευρώ. Η παράδοση των καταστάσεων γίνεται εντός δέκα (10) ημερών, αφότου υποβληθεί το σχετικό αίτημα και υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 3471/2006 (ΦΕΚ 133 Α').

Όμως, στην υπ' αριθ.57408/07.10.2010 εγκύκλιο ΥΠ.ΕΣ.Α.&Η.Δ. διευκρινίστηκε ότι προκειμένου να αποφευχθούν ζητήματα διαβίβασης προσωπικών δεδομένων προς τρίτους οι ΟΤΑ δεν θα εκδίδουν αυτοβούλως καταστάσεις οφειλετών, αλλά, ενόψει συγκεκριμένης κατάθεσης, θα ερωτάται από τον συνδυασμό ο οικείος ΟΤΑ αν ο καταθέτης είναι οφειλέτης για ποσό άνω των 1.000 ευρώ, χωρίς λοιπές λεπτομέρειες για περισσότερες οφειλές, το ύψος αυτών κ.λπ. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η προστασία των προσωπικών δεδομένων των καταθετών και διασφαλίζεται η νομιμότητα στη χορήγηση των ανωτέρω καταστάσεων.

Για περισσότερα δείτε την ενότητα:
Καλλικράτης- Όργανα- Ενέργειες » Εκλογική Διαδικασία » Προϋποθέσεις παραλαβής καταστάσεων οφειλετών του Δήμου


γ. Από 26.03.2014 Ενημερωτικό Δελτίο: «Σημαντικότερες διατάξεις του Ν.4250/2014» (Σύμφωνα με το άρθρο 52 του Ν.4250/2014, δημοσιεύονται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, κατά παρέκκλιση του άρθρου 17 του ν. 3870/2010 και έως ένα μήνα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής των περιφερειακών και δημοτικών εκλογών, οι ατομικές πράξεις μετάταξης / μεταφοράς των μόνιμων δημοσίων υπαλλήλων και υπαλλήλων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου που εμπίπτουν στην αναστολή του άρθρου 30 του ν. 4223/2013 και των οποίων η διαδικασία έγκρισης από την Επιτροπή της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, είχε ολοκληρωθεί μέχρι τις 31.12.2013.)

http://www.dimosnet.gr/