14 Δεκ 2012

ΧΑΛΑΝΔΡΙ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ : ΠΡΟΣΦΥΓΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ 12ΜΗΝΗ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΡΚΟΜΕΤΡΑ


ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΕΝΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗ
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΝΤΑΖΗ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ, επικεφαλής της δημοτικής παράταξης  «Χαλάνδρι-Αναγέννηση» Δημότη Χαλανδρίου  Θράκης , αρ.69,Βριλήσσια Τ.Κ.15235
ΣΙΔΕΡΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΤΟΥ ΚΥΡΙΑΚΟΥ Δημοτικού Συμβούλου  της Παράταξης «Χαλάνδρι-Αναγέννηση»   του Δημότη  Χαλανδρίου Θράκης , αρ.69,Βριλήσσια Τ.Κ.15235

ΚΑΤΑ
Της με αριθμό 583/2012 αποφάσεως της  οικονομικής επιτροπής Δήμου Χαλανδρίου (Πρακτικό 20° της από 4-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής) με θέμα « Έγκριση  Ανάθεσης ‘Καταγραφή και Ανάλυση του υπάρχοντος Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Χαλανδρίου’ που δημοσιεύθηκε στην Διαύγεια 10/12/2012, οπότε και λάβαμε γνώση για να μπορούμε να την προσβάλουμε.

____________________________________________________________

Με την παρούσα ένστασή μου, αιτούμαι την ακύρωση της με αριθμό 583/2012 αποφάσεως της  οικονομικής επιτροπής Δήμου Χαλανδρίου (Πρακτικό 20° της από 4-12-2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής επιτροπής) με θέμα: «Έγκριση  Ανάθεσης ‘Καταγραφή και Ανάλυση του υπάρχοντος Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης στον Δήμο Χαλανδρίου’ για τους παρακάτω νόμιμους, βάσιμους και αληθινούς λόγους:

Ι. ΠΑΡΑΔΕΚΤΟ
1. Σύμφωνα με το άρθρο 227 παρ.1 του Ν. 3852/2010 ορίζεται ότι οποιοσδήποτε έχει έννομο συμφέρον μπορεί να προσβάλει τις αποφάσεις των συλλογικών ή μονομελών οργάνων των δήμων, των περιφερειών, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτών και των συνδέσμων για λόγους νομιμότητας, μέσα σε προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση της απόφασης ή την ανάρτησή της στο διαδίκτυο ή από την κοινοποίησή της ή αφότου έλαβε γνώση αυτής. Κατά την παράγραφο 1β του ιδίου άρθρου, προσφυγή επιτρέπεται και κατά της παράλειψης οφειλόμενης νόμιμης ενέργειας των οργάνων της προηγούμενης παραγράφου. Στην περίπτωση αυτή η προσφυγή ασκείται εντός δεκαημέρου από την άπρακτη παρέλευση της ειδικής προθεσμίας, που τυχόν τάσσει ο νόμος για την έκδοση της οικείας πράξης, διαφορετικά μετά την παρέλευση τριμήνου από την υποβολή της σχετικής αίτησης του ενδιαφερόμενου. Στην παράγραφο 2 του άρθρου 227 ορίζεται ότι ο ελεγκτής νομιμότητας αποφαίνεται επί της προσφυγής μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δύο (2) μηνών από την υποβολή της. Αν παρέλθει η ανωτέρω προθεσμία χωρίς να εκδοθεί απόφαση θεωρείται ότι η προσφυγή έχει σιωπηρώς απορριφθεί.
2. Σύμφωνα κατά το άρθρο 238 παρ. 1 του ιδίου ως άνω νόμου ορίζεται ότι μέχρι την έναρξη λειτουργίας της Αυτοτελούς Υπηρεσίας Εποπτείας Ο.Τ.Α. ο έλεγχος της νομιμότητας των πράξεων κατά τα άρθρα 225, 226 και 227 του παρόντος ασκείται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης και τις Ειδικές Επιτροπές του άρθρου 152 του Κ.Δ.Κ., οι οποίες βρίσκονται στις έδρες των περιφερειών που ανήκουν στην ανωτέρω Αποκεντρωμένη Διοίκηση, καθώς και τις Επιτροπές Ελέγχου των πράξεων του άρθρου 68 του Κώδικα Νομαρχιακής Αυτοδιοίκησης (π.δ. 30/1996), που βρίσκονται στην έδρα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης. Οι επιτροπές αυτές συγκροτούνται με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της οικείας Αποκεντρωμένης Διοίκησης.
3. Προϋπόθεση παραδεκτής άσκησης προσφυγής κατά το άρθρο 277 παρ.1 του Ν. 3852/2010 είναι η συνδρομή εννόμου συμφέροντος στο πρόσωπο του προσφεύγοντος. Κατά την έννοια της διατάξεως αυτής για την άσκηση προσφυγής δεν αρκεί το γενικό ενδιαφέρον κάθε πολίτη για την τήρηση των νόμων και τη σύννομη άσκηση της αρμοδιότητας της Διοικήσεως, αλλά απαιτείται να υπάρχει ιδιαίτερο άμεσο και ενεστώς έννομο συμφέρον, η ύπαρξη του οποίου κρίνεται, όταν η διοικητική πράξη δεν απευθύνεται ευθέως προς τον προσφεύγοντα, από τον σύνδεσμο που υπάρχει μεταξύ των εννόμων αποτελεσμάτων, τα οποία επέρχονται από την προσβαλλόμενη διοικητική πράξη και του περιεχομένου μιας συγκεκριμένης νομικής καταστάσεως ή ιδιότητας, στην οποία βρίσκεται ή την οποία έχει και επικαλείται ο προσφεύγων.
4. Έχει κριθεί δε (ΣτΕ 60/2010, 2081/2009, 2242/2008) ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι που μειοψήφησαν κατά τη λήψη της προσβαλλόμενης απόφασης και οι οποίοι μεριμνούν στο πλαίσιο της άσκησης των καθηκόντων τους για τη τήρηση της νομιμότητας ασκούν με έννομο συμφέρον την αίτηση ακύρωσης ή την ειδική διοικητική προσφυγή με αίτημα την ακύρωσή της, δεδομένου ότι ο αιρετός δημοτικός σύμβουλος που προσφεύγει δεν είναι ο οποιοσδήποτε τυχαίος πολίτης, έχει ειδικά και πρόσθετα δικαιώματα και υποχρεώσεις σε σχέση με τον απλό πολίτη και δημότη. Μεταξύ των πρόσθετων υποχρεώσεών του είναι να μεριμνά, κατά την άσκηση των καθηκόντων του, για τη τήρηση των αρχών της νομιμότητας, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας και της χρηστής διοίκησης στον Ο.Τ.Α. που υπηρετεί (βλ. άρθρο 135 Κ.Δ.Κ. που αναφέρεται στα αιρετά όργανα της πρωτοβάθμιας αυτοδιοίκησης γενικώς, επομένως, κατά λογική αναγκαιότητα, και σε κάθε φυσικό πρόσωπο που είναι μέλος συλλογικού αιρετού οργάνου). Αν μάλιστα δεν το πράξει, οφείλει αποζημίωση για κάθε θετική ζημία που θα προξενήσει σε βάρος της περιουσίας των ΟΤΑ από δόλο ή βαριά αμέλεια. Με βάση το δεδομένο αυτό, ο δημοτικός σύμβουλος έχει έννομο συμφέρον και νομιμοποιείται να ασκεί προσφυγές κατά αποφάσεων των Ο.Τ.Α. και ακόμα περισσότερο, έχει εύλογο ηθικό συμφέρον για την επικράτηση των αρχών της ευνομίας, της χρηστής διοίκησης, της διαφάνειας, της αποδοτικότητας στη διοίκηση των Ο.Τ.Α. και ως εκ τούτου νομιμοποιείται να ασκεί τις προσφυγές των άρθρων 150 και 151 Κ.Δ.Κ. κατά αποφάσεων οργάνων των Ο.Τ.Α. που προσβάλλουν τις αρχές αυτές.
5. Άλλωστε το έννομο συμφέρον των δημοτικών συμβούλων θεμελιώνεται αυτοτελώς και αυτοδύναμα και δεν συνάπτεται με τους πολιτικούς σκοπούς της παράταξής του αφενός και αφετέρου το δικαίωμα άσκησης προσφυγών των άρθρων 150 και 151 Κ.Δ.Κ. από τις μειοψηφούσες δημοτικές παρατάξεις αποτελεί το λειτουργικά αντίστοιχο δικαίωμα των δικαιωμάτων των οργάνων διοίκησης του Δήμου και τυχόν στέρηση του δικαιώματος αυτού από τις μειοψηφούσες δημοτικές παρατάξεις θα περιόριζε δραστικά τον ενεργό ρόλο τους κατά παράβαση της συνταγματικής αρχής της ισότητας.
Κατόπιν απάντων των ανωτέρω αποδεικνύεται ότι έχουμε άμεσο έννομο συμφέρον για την άσκηση της παρούσας, δεδομένων των εξής:
-για τον υπ’αρ. 1 αιτούντα, ως επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Χαλάνδρι-Αναγέννηση Νίκος Πανταζής» και παραιτηθέντα δημοτικό σύμβουλο, ώστε να χωρήσει η διαδοχή αυτού από τους επόμενους εκλεγέντες δημοτικούς συμβούλους και
-για τον υπ’αρ. 2 αιτούντα, ως νυν Δημοτικό Σύμβουλο, και χωρίς την δυνατότητα συμμετοχής στην Οικονομική Επιτροπή, σύμφωνα με τα όσα ορίζουν τα άρθρα 72 και επόμενα του Ν. 3852/2010, 
ενδιαφερόμαστε αμφότεροι άμεσα για την τήρηση και επικράτηση των αρχών της χρηστής διοίκησης, διαφάνειας, της νομιμότητας και της αποδοτικότητας στον Ο.Τ.Α., αρχές τις οποίες λόγω της ιδιότητάς μας έχουμε επιπρόσθετα και υποχρέωση να υπηρετούμε, συμφώνως και προς το άρ. 68 του Ν. 3852/2010 («1. Οι δημοτικοί σύμβουλοι έχουν υποχρέωση να μετέχουν σε όλες τις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και των επιτροπών του, στις οποίες έχουν εκλεγεί, καθώς και να εκτελούν με επιμέλεια τα καθήκοντα τους και κάθε εργασία που τους αναθέτει νόμιμα το συμβούλιο και 2. Ο δημοτικός σύμβουλος εκφράζει τη γνώμη του και ψηφίζει κατά συνείδηση, αποβλέποντας πάντοτε στην εξυπηρέτηση του συμφέροντος του συνόλου των δημοτών.»)

          Αλλά προσφεύγουμε και ως Δημότες Χαλανδρίου, καθώς θίγονται τα έννομα συμφέροντα μας από την κατασπατάληση χρήματος που γίνεται από τον δημοτικό κορβανά, αναιτιολόγητα, με διαδοχικές μελέτες που ανατίθενται για το ίδιο θέμα μέσα σε σύντομο χρονικό  διάστημα: 1)  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ.331/2009 αξίας (36.900) Ευρώ με θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης οργάνωσης ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου.»  2) απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου αρ. 270/2012 που στοίχισε (7.500) Ευρώ με το ίδιο ακριβώς θέμα: «Συζήτηση και λήψη απόφασης για έγκριση μελέτης οργάνωσης ελεγχόμενης στάθμευσης σε επιλεγμένες περιοχές του Δήμου Χαλανδρίου» και μάλιστα από το ίδιο μελετητικό γραφείο και οι δύο μελέτες, των Καρεκλά Ευάγγελου και Τερροβίτη Ελένης και 3) η απόφαση της οικονομικής επιτροπής, κατά της οποίας  προσφεύγουμε με την παρούσα,  αξίας (11.070) Ευρώ.
Μάλιστα, η ζημία που υφιστάμεθα γενικώτερα ως δημότες προκαλείται από ποικίλες αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, όπως το κλείσιμο τεσσάρων  παιδικών σταθμών, η αναστολή της λειτουργίας όλων των κοινωνικών δομών για οικονομικούς λόγους, όπως αναληθώς ισχυρίζεται ο Δήμαρχος (γεγονότα που δεν ισχύουν και δεν αποδεικνύονται, καθώς ο Δήμος Χαλανδρίου διαθέτει μηνιαία έσοδα ποσού …..). Επιπροσθέτως όμως, δεν ισχύουν τα όσα αβάσιμα επικαλείται η Δημοτική Αρχή, και αυτό αποδεικνύεται και από την απροκάλυπτη και εξόφθαλμα αναιτιολόγητη δαπάνη τριών στην σειρά μελετών, ως προαναφέραμε, αλλά  και τριών προχείρων διαγωνισμών αξίας 1) (72.000) Ευρώ για προμήθεια καρτών (ελεγχόμενης στάθμευσης), 2) αξίας (40.000) Ευρώ για διαγράμμιση (αφορώσα την ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους του Συστήματος), 3) αξίας (45.000) Ευρώ για κατακόρυφη σήμανση (αφορώσα την ελεγχόμενη στάθμευση στους δρόμους του Συστήματος), για ένα μέτρο δηλαδή που ερήμωσε το εμπορικό κέντρο του Χαλανδρίου, που εμποδίζει τους κατοίκους να έλθουν στο κέντρο της πόλης όπου βρίσκονται όλες οι υπηρεσίες,  χωρίς να  γνωρίζουμε ακόμη  πόσο αύξησε τα έσοδα του Δήμου και ερχόμαστε να πιστεύουμε ότι υλοποιείται μόνο για να ωφεληθούν εκείνοι που ανέλαβαν τις μελέτες και σίγουρα δεν ελήφθη προς όφελος των δημοτών, καθώς έχει παγίως γίνει νομολογιακά δεκτό ότι το σύστημα ελεγχόμενης στάθμευσης έρχεται σε ευθεία αντίθεση με την έννομη τάξη της χώρας μας, ως παράνομο και αντισυνταγματικό λόγω αδικαιολόγητου περιορισμού της χρήσεως των κοινοχρήστων χώρων της πόλης και του – δυσανάλογου με τον επιδιωκόμενο σκοπό του μέτρου- περιορισμού της ελευθερίας δημοτών και επισκεπτών στην χρήση αυτή.
Συνεπώς, θα πρέπει να καταφαθεί η βλάβη την οποία υφιστάμεθα προσωπικώς, ως δημότες του Χαλανδρίου, συνεπώς και υπ’αυτήν την ιδιότητά μας έχουμε άμεσο, προσωπικό και ενεστώς έννομο συμφέρον για την προσβολή της ως άνω απόφασης.
Επίσης, η λήψη τέτοιων μέτρων εντάσσεται στην λογική της ανταποδοτικότητας και όχι της επιβολής πρόσθετων φοροεισπρακτικού χαρακτήρα μέτρων εις βάρος των πολιτών.  Αμφίβολο είναι λοιπόν, εάν η Δημοτική Αρχή λαμβάνοντας την αρχική απόφαση επιβολής του μέτρου ελεγχόμενης στάθμευσης και όλων των επομένων που απορρέουν από αυτήν, συμπεριλαμβανομένης της προσβαλλομένης με την παρούσα, έχει σκοπό να διαθέσει τα όποια έσοδα σε έργα ανταποδοτικού χαρακτήρα για τον Δήμο Χαλανδρίου, καθώς τίποτα τέτοιο δεν αποδεικνύεται μέχρι στιγμής.  Αλλά ακόμα και εάν επρόκειτο για τέτοια περίπτωση, κρίνεται εντελώς αλυσιτελής ένα τέτοιο μέτρο που επιβαρύνει οικονομικά δημότες και μη, κατοίκους, επισκέπτες, συναλλασσόμενους καθημερινά με τις Υπηρεσίες του Δήμου μας.
Σημειωτέον, δε, ότι πριν την επιβολή του μέτρου αυτού, ο Δήμος είχε προετοιμαστεί από την Τεχνική Υπηρεσία με τις προβλέψεις και μελέτες της οικείας επιστήμης, ώστε να καταγραφεί κάθε κρίσιμο στοιχείο για την εφαρμογή του συστήματος.  Δεν μπορεί, λοιπόν, σήμερα να ζητά ξανά η Τεχνική Υπηρεσία πρόσθετες μελέτες για την επικαιροποίηση, δήθεν, του συστήματος.  Και ακόμα κι εάν ήθελε υποτεθεί ότι η Τεχνική Υπηρεσία είναι ανέτοιμη για την παρακολούθηση του Συστήματος Ελεγχόμενης Στάθμευσης ή δεν δύναται να καταγράψει, αναλύσει την εφαρμογή και τήρησή του κλπ. (παρότι στελεχώνεται από επιστήμονες της οικείας επιστήμης), δεν συνιστά παραδεκτή δικαιολογία η ολιγωρία των Υπηρεσιών και οργάνων του Δήμου, ώστε να επιβαρυνθεί ο Δήμος με πρόσθετα και περιττά έξοδα για να καλύψει ελλείμματα για τα οποία δεν ευθύνονται οι δημότες.
Επειδή λοιπόν, από την ανάθεση μελετών που, ακόμη και αν χρειάζονταν, θα μπορούσε ευχερώς να προβεί σε αυτές η τεχνική υπηρεσία,  διατίθεται ένα μεγάλο ποσό που αφαιρείται από την κοινωνική πολιτική του Δήμου με αποτέλεσμα, ως προεξετέθη, να κλείνουν παιδικοί σταθμοί, να χρειάζεται να συνεισφέρουμε σαν πολίτες για τα λειτουργικά έξοδα των σχολείων, να στερούμεθα σαν πολίτες  της καθαριότητας και βασικών έργων υποδομής (πεζοδρόμια, δρόμοι , φωτισμός, αγωγοί όμβριων), έργα στα οποία αρνείται πεισματικά ο Δήμος να διαθέσει κεφάλαια, ενώ αφειδώλευτα ξοδεύει σε άχρηστες μελέτες, όπως η με την προσβαλλομένη ανατεθείσα.
Επειδή ήδη ο Δήμος οφείλει (6.500.000) Ευρώ περίπου σε ιδιώτες και 7.500.000 σε δάνεια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να χαρακτηρισθεί «κόκκινος» και να τεθεί υπό επιτήρηση, το οποίο σημαίνει  νέα και υποχρεωτική σύμφωνα με τον νόμο φορολόγηση τόσο στα ανταποδοτικά όσο και στο ΤΑΠ που από 0,25% θα πάει στο 3% για να αυξηθούν τα έσοδα του.
Επειδή θεωρούμε υπερβολή την διεξαγωγή τριών μελετών για το ίδιο θέμα και μη σύννομη την ανάθεση στο ίδιο μελετητικό γραφείο των δύο πρώτων.
Επειδή η προσβαλλομένη απόφαση δεν διαθέτει επαρκή αιτιολογία ως προς το γιατί απαιτείται τέτοιου είδους μελέτη και μάλιστα σε βάθος χρόνου 12 μηνών, αντικειμενικά υπερβολικό για την παρακολούθηση του συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης
Επειδή, σύμφωνα με τα προταθέντα, η προσβαλλόμενη απόφαση πάσχει νομιμότητας και συνεπώς είναι ακυρωτέα.
Επειδή η παρούσα προσφυγή-ένστασή μας είναι στο σύνολό της νόμιμη, βάσιμη και αληθινή, ασκείται δε εμπρόθεσμα.
Επειδή, προς επίρρωσιν των όσων επικαλούμεθα, συνυποβάλλουμε με την παρούσα ως συνημμένα τα ακόλουθα έγγραφα: ….
ΠΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ- ΑΙΤΟΥΜΕΘΑ
Να γίνει δεκτή η παρούσα προσφυγή-ένστασή μας.
Να ακυρωθεί η προσβαλλόμενη με αριθμό 583/2012 απόφαση Οικονομικής Επιτροπή Δήμου Χαλανδρίου

Χαλάνδρι  12/12/2012
Πανταζής Νίκος     Σιδέρης Γεωργίου