27 Απρ 2015

Καταγγελίες για εκβιασμούς στον Δήμο Αθηναίων

http://www.myota.gr/, 26/4/2015

Σοβαρότατες καταγγελίες για προσπάθεια εκφοβισμού, εκβιασμό και αντίποινα καταμαρτυρά με εξώδικό της η «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΕΓΑΣΜΕΝΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ» στους αρμόδιους υπαλλήλους του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης του Δήμου Αθηναίων.
Οπως αναφέρει το εξώδικο η προϊστάμενη έβγαλε απόφαση διακοπής της λειτουργίας του ανελκυστήρα της επιχείρησης του γραμματέα του Σωματείου κ. Ζεκάκου, παρερμηνεύοντας το νόμο, μετά από τις επίμονες ερωτήσεις και αιτήσεις που έκανε το Σωματείο για παράνομες άδειες που έχει εκδώσει η Διεύθυνση.

Συγκεκριμένα η «ΠΕΕΙΣΣΑ» και ο κ. Ζεκάκος απευθυνόμενοι στην Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων κ. Τουρή Βάγια επισημαίνουν ότι με την υπ. αριθ. πρωτ. 090676/11.03.2015 απόφαση που έκδωσε με την ιδιότητά της ως Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων σε βάρος της εταιρίας «Κ. ΖΕΚΑΚΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.» αποφάσισε τη διακοπή της λειτουργίας των ανελκυστήρων του σταθμού αυτοκινήτων, καθώς επίσης και την σφράγιση των κυρίων στοιχείων της εγκατάστασης των ανελκυστήρων.   
Κατόπιν τούτου, με το υπ. αρ. πρωτ. 109787/24-03-2015 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, ο Πρόεδρος του πρώτου εξ ημών Επαγγελματικού Σωματείου, αλλά και του Επαγγελματικού Σωματείου με την επωνυμία «Ένωσις Επιχειρηματιών Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού Αττικής», κ. Μιλτιάδης Ι. Καυκαλέτος,  αιτήθηκε και έλαβε αυθημερόν το υπ. αρ. πρωτ. 08946/11-03-2015 έγγραφο του Δήμου Αθηναίων, που εμπεριέχει την «από 11-03-2015 εισήγηση του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης», ήτοι την μία (με α/α 13.) εκ των μοναδικών δύο παραγράφων (με α/α :11 και 13), στις οποίες αναφέρονται ειδικότερα  οι λόγοι λήψης της επαχθούς εις βάρος του δεύτερου εξ’ ημών απόφασής σας.
Και η καταγγελία απευθυνόμενη στην διέυθυνση αναφέρει τα εξής:
Επιπροσθέτως, όπως αναφέρετε στο σκεπτικό της εν λόγω απόφασής σας, οι «ειδικοί λόγοι» που σας προτάθηκαν, με την ως άνω εισήγηση (α/α 13. παρ. στο σκεπτικό της αποφάσεώς σας)  του τεχνικού υπαλλήλου της Υπηρεσίας σας κ. Ι. Αγγελόπουλου και υποβλήθηκαν προς εσάς, αφού εγκρίθηκαν, από την Προϊσταμένη  του Τμήματος Έκδοσης Οικοδομικών Αδειών, κ. Όλγας Πλουμπή, περιλαμβάνονται και στην παράγραφο με α/α 11. 
Η ως άνω απόφασή σας παρίσταται μη νόμιμη και ως τέτοια τυγχάνει ακυρωτέα, διότι : 
       Στην παράγραφο 3 του άρθρου 1 του Κεφαλαίου 1 της Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997 αναφέρονται, επί λέξει, τα εξής:
« Για τους σκοπούς της παρούσας απόφασης, ως ανελκυστήρας νοείται το ανυψωτικό μηχάνημα, το οποίο εξυπηρετεί καθορισμένα επίπεδα, μέσω θαλαμίσκου κινουμένου κατά μήκος άκαμπτων οδηγών με κλίση άνω των 15 μοιρών ως προς το οριζόντιο επίπεδο και οποίος προορίζεται για την μεταφορά:
-    προσώπων,
-    προσώπων και αντικειμένων.
-    Μόνον αντικειμένων, εφ’ όσον ο θαλαμίσκος είναι προσπελάσιμος, δηλαδή μπορεί κάποιο πρόσωπο να εισέλθει χωρίς δυσκολία και διαθέτει όργανα χειρισμού εντός του θαλαμίσκου ή προσιτά σε πρόσωπο που ευρίσκεται εντός αυτού».
      Ως εκ τούτου, αλλά και λόγω των εν ισχύ διακριτών αδειοδοτικών νομοθετημάτων ΠΔ 455/1976 και ΠΔ 111/2004, ευλόγως θεωρούμε δεδομένο ότι οι αρμόδιοι Υπάλληλοι του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, κα Πλουμπή Όλγα και κ. Ι. Αγγελόπουλος, εκ της ιδιότητάς τους ως Διπλωματούχοι Μηχανικοί, όφειλαν να γνωρίζουν τα ανωτέρω. Λόγω δε της πολυετούς υπηρεσιακής εμπειρίας εκ της θέσεώς τους (Π.Δ. 255/91 (ΦΕΚ Α 957/1991) και Άρθρα 94 και 95 του Ν. 3852/2010.) δεν συνάδει, να αγνοούν ή να προφασίζονται ότι δεν γνωρίζουν, πως :
1). οι ανελκυστήρες των πολυωρόφων επαγγελματικών κτιρίων στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων, δια των οποίων μεταφέρονται μόνο τα αυτοκίνητα  (αντικείμενα με ισοκατανεμημένο φορτίο στους 4 τροχούς) στους ορόφους δεν υπάγονται στο εδάφιο (ε) της παραγράφου 1 του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. Φ.Α. 9.2/28425/1245/2008, αλλά στα εδάφια (γ) και (δ) αυτής.
2).    Οι πολυώροφοι Στεγασμένοι Σταθμοί Αυτοκινήτων είναι αμιγώς ειδικά επαγγελματικά κτίρια (Άρθρο 6,  1129485 / 479 / Γ0013 / ΠΟΛ.1310 /3.12.1996ΦΕΚΒ΄1162 /27.12.1996) και δεν αποτελούν "προσπελάσιμους από το ευρύ κοινό χώρους στάθμευσης".
3).    Ένα αμιγώς επαγγελματικό κτίριο (ειδικό κτίριο) έχει κατασκευασθεί να έχει αποκλειστικά και μόνο επαγγελματική χρήση.
4).    Οι ανελκυστήρες  μεταφοράς οχημάτων  είναι επαγγελματικοί ανελκυστήρες φορτίου (τύπου «φορτηγό»)  και είναι εγκατεστημένοι σε ειδικά επαγγελματικά κτίρια, στα οποία στεγάζονται σταθμοί αυτοκινήτων, που λειτουργούν με υπαλλήλους (συνοδούς οχημάτων εντός των ανελκυστήρων) σύμφωνα με την άδεια λειτουργίας  που προβλέπεται να τους χορηγείται από τις εκάστοτε αρμόδιες Διευθύνσεις Μεταφορών & Επικοινωνιών των Περιφερειακών Ενοτήτων ανά την Επικράτεια (πρώην Νομαρχίες).
5). Η Δ.Ε.Η. εκδίδει Τιμολόγιο τύπου «Γ22» σε καταναλωτές, μόνο για επαγγελματική/εμπορική χρήση.
6).    Οι ανελκυστήρες των πολυωρόφων επαγγελματικών κτιρίων στάθμευσης αυτοκινήτων, που έχουν αδειοδοτηθεί με το ΠΔ 455/1976, δια των οποίων μεταφέρονται τα αυτοκίνητα στους ορόφους τους, είναι ανελκυστήρες αντικειμένων με συνοδεία του αρμόδιου προσώπου (υπαλλήλου του σταθμού). Ως εκ τούτου δεν θεωρούνται ανελκυστήρες χώρων στάθμευσης που χρησιμοποιούνται από ευρύ κοινό σε δημόσια χρήση.  
7).  Με μια προσεκτική ανάγνωση της παραγράφου (ε) του άρθρου 10 της Κ.Υ.Α. Φ.Α. 9.2/28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604 Β/08),  καθίσταται σαφές και πρόδηλο ότι αναφέρεται σε ανελκυστήρες ατόμων και όχι φορτίων (αντικειμένων).
Προς επίρρωση του νόμω και ουσία βάσιμου ισχυρισμού μας και με δεδομένη την παραδοχή ότι κατά την ερμηνεία των νόμων καμία εκ των λέξεων δημόσιος χώρος, δημόσιος χώρος στάθμευσης, ευρύ εξυπηρετούμενο κοινό, χώρος (ή κτίριο) προσπελάσιμος (ο) από ευρύ εξυπηρετούμενο κοινό, δεν τίθεται ως εκ περισσού, αλλά αναζητείται η πραγματική βούληση του νομοθέτη, παραθέτουμε αυτούσιο το κείμενο της εν λόγω παραγράφου :   « ε) Για ανελκυστήρες σε δημόσιους χώρους, σε σιδηροδρομικούς σταθμούς, σε αεροδρόμια, σε υπόγειες ή υπέργειες διαβάσεις, σε χώρους στάθμευσης, σε χώρους που είναι εκτεθειμένοι σε ιδιαίτερες επιδράσεις της ατμόσφαιρας ή του περιβάλλοντος χώρου (π.χ. σε πολύ υψηλές ή χαμηλές θερμοκρασίες, σε αυξημένη ανάπτυξη σκόνης, σε αυξημένο κίνδυνο διαβρώσεων, σε κίνδυνο εκρήξεων κλπ), σε ξενοδοχεία πλέον των 200 κλινών ή νοσοκομεία, σε θέατρα ή κινηματογράφους, καθώς επίσης σε κτίρια και εγκαταστάσεις που εξυπηρετούν ευρύ κοινό, κάθε έτος.»
Συνακόλουθα τίθενται τα κάτωθι, απλά και εύλογα ερωτήματα :
    α) Είναι ανελκυστήρες προσώπων ή μεταφοράς οχημάτων (δηλαδή φορτίου), οι ανελκυστήρες που είναι εγκατεστημένοι στα κτίρια των σιδηροδρομικών σταθμών, των αεροδρομίων, των υπογείων ή των υπεργείων διαβάσεων, των ξενοδοχείων πλέον των 200 κλινών ή των νοσοκομείων, των θεάτρων ή των κινηματογράφων ή των εγκαταστάσεων  που εξυπηρετούν ευρύ κοινό ; 
β) Οι κ.κ. Όλγα Πλουμπή και Ιωάννης Αγγελόπουλος πριν προβούν στην σύνταξη της παραπάνω με αριθ. πρωτ. 08946/11-03-2015  εισήγησής τους, μελέτησαν επισταμένως τις διατάξεις του Π.Δ. 455/1976, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της Κ.Υ.Α. Φ.9.2/οικ. 32803/1308/1997  ως όφειλαν ; 
γ) Διερεύνησαν, ως όφειλαν, σε ποια κατηγορία χώρων στάθμευσης αναφέρετο η Επιτροπή που συνέταξε την εν λόγω παράγραφο; Συνέκριναν τις ειδοποιούς διαφορές μεταξύ στεγασμένων σταθμών αυτοκινήτων που λειτουργούν με υπαλλήλους (ΠΔ 455/1976,  ΠΔ 326/1991) και χώρων στάθμευσης προσπελάσιμων από ευρύ κοινό με αυτοεξυπηρέτηση, ήτοι σε δημόσιους χώρους στάθμευσης ;

Εν προκειμένω, οι είκοσι έξι (26) εγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης επί ωφελίμου επιφανείας στάθμευσης 716 τ.μ στο επίμαχο ειδικό κτίριο στο οποίο στεγάζεται ο ανωτέρω σταθμός αυτοκινήτων (και όχι γενικόλογα σε έναν τυχαίο και απροσδιόριστο κατασκευαστικά χώρο στάθμευσης), βάσει χορηγηθείσας αδείας λειτουργίας από την αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή της Περιφέρειας Αττικής (ΠΔ 455/1976), σύμφωνα με την κοινή λογική, καθώς και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης, δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν ευρύ κοινό. Πολλώ μάλλον, ο ένας και μοναδικός ανελκυστήρας οχημάτων (φορτίου) που εξυπηρετεί μόνο τις είκοσι έξι (26) εγκεκριμένες θέσεις, οι οποίες και επιλέγονται (ανά όροφο) μόνο από τον συνοδό του οχήματος εντός του ανελκυστήρα (υπάλληλο του στεγασμένου σταθμού αυτοκινήτων).
Ως εκ τούτου, διερωτώμεθα ευλόγως πως διέλαθαν της προσοχής του Εισηγητή κ. Ιωάννη Αγγελόπουλου και της Προϊσταμένης κ. Όλγας Πλουμπή όλα τα ανωτέρω.  
 Εξάλλου, ως γνωστόν, η κα Όλγα Πλουμπή, ομού με τον κ. Μίχο (μηχανικό εφαρμογής του τμήματος που η πρώτη προΐσταται) , έχουν ήδη προβεί σε:
α). Σκανδαλώδη αντινομία στην πολεοδομική αδειοδότηση του επίμαχου «ελεύθερου ακάλυπτου χώρου» του οικοπέδου επί της οδού Πλ. Βάρδα 2-4, προκειμένου να υπολογισθούν τεχνηέντως είκοσι επτά (27) θέσεις στάθμευσης, όσες ακριβώς δηλαδή προέβλεπε η άδεια λειτουργίας «αυτοτελούς» εγκατάστασης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (δηλ. επιχείρηση με καταβολή φυλάκτρων και Κ.Α.Δ.: 52.21.24.02), που του χορηγήθηκε από την Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας του Κεντρικού Τομέα Αθηνών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΠΔ 455/1976 και του Ν. 2801/2000.
Συγκεκριμένα, η κ. Πλουμπή με τον μηχανικό εφαρμογής του Τμήματός της κ. Μίχο, ενέκριναν  την υπ. αρ. 42/2014 αναθεώρηση της έγκρισης δόμησης (και την υπ. αρ. 34/2014 της άδειας δόμησης) του επίμαχου οικοπέδου, που υπέβαλε ο εκμεταλλευτής του υπαίθριου parking, κ. Αργύριος Τατσιώνας, για τροποποίηση ακαλύπτου χώρου, ακόμη και αυτού του υποχρεωτικού ακάλυπτου (!!!), κατά ευθεία παράβαση των διατάξεων του ΝΟΚ 4067/2012. Μοναδικός σκοπός ήταν να εξαφανισθεί εντελώς ο υποχρεωτικός ακάλυπτος χώρος (μαζί με την υποχρεωτική του φύτευση, που περιόριζε σημαντικά την χωροθέτηση των απαιτουμένων θέσεων στάθμευσης) και να υπολογισθούν κατ’ αυτόν τον τρόπο είκοσι επτά (27) θέσεις στάθμευσης, γιατί τόσες αναγράφονται στην άδεια λειτουργίας που έχει χορηγηθεί από την αδειοδοτούσα των υπαιθρίων parking αρχή (Περιφέρεια Κεντρικού Τομέα Αθηνών). Για να το πετύχουν αυτό, επικαλέσθηκαν (υιοθέτησαν) όρους δόμησης από τα Π.Δ. 3/8/87 (Φ.Ε.Κ 749Δ/1987)  και  Π.Δ. 111/2004 (Φ.Ε.Κ 76Α/2004), γιατί μόνο σε αυτά αναφέρεται «υπαίθριος χώρος στάθμευσης, που μπορεί να χρησιμοποιηθεί όλη η επιφάνειά του για στάθμευση, δηλαδή ακόμη και ο υποχρεωτικός ακάλυπτος!!!  
Δεν έλαβαν όμως υπ’ όψιν, ότι το εν λόγω οικόπεδο έχει αδειοδοτηθεί από την Περιφέρεια Κεντρικού Τομέα Αθηνών για να λειτουργεί ως ΑΥΤΟΤΕΛΗΣ υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης με ελεύθερο, άρα και υποχρεωτικό ακάλυπτο χώρο, με καταβολή φυλάκτρων και οικονομική δραστηριότητα, Κ.Α.Δ: 52.21.24.02 βάσει των νομοθετημάτων ΠΔ455/1976 και Ν. 2801/2000 που διέπουν την υπόψη περίπτωση και ΟΧΙ ως ένας απλός υπαίθριος χώρος στάθμευσης, (που σε καμία περίπτωση δεν είναι αυτοτελής εγκατάσταση) που «εξυπηρετεί αποκλειστικά πολεοδομικές ανάγκες κτιρίου», όπως ακριβώς επιβάλλουν οι διατάξεις των Π.Δ. 3/8/87 (Φ.Ε.Κ 749Δ/1987)  και  Π.Δ. 111/2004 (Φ.Ε.Κ 76Α/2004. 
Ο Προϊστάμενος της ελέγχουσας αρχής (Διεύθυνση Μεταφορών & Επικοινωνιών της Περιφερειακής Αθήνας Κεντρικού Τομέα Αθηνών) κ. Γ. Γυπαράκης, βάσει των προαναφερθέντων εξόφθαλμων  πολεοδομικών παραβάσεων και αντινομιών, τις οποίες είχε καταγγείλει το Επαγγελματικό Σωματείο «Ένωσις Επιχειρηματιών Σταθμών Αυτοκινήτων Νομού Αττικής» με σειρά εγγράφων (υπάρχουν όλα τα σχετικά έγγραφα στην διάθεση οιασδήποτε αρχής),  είχε σφραγίσει πλημμελώς στις 21-11-2014 τον επί της οδού Πλατυπόδη Βάρδα 2-4 παράνομο υπαίθριο σταθμό αυτοκινήτων, συμφερόντων κ. Αργύριου Τατσιώνα.
 
Εν συνεχεία, ο Προϊστάμενος του Τεχνικού Τμήματος της ελέγχουσας αρχής αποδέχθηκε ανεπιφύλακτα, ως μοναδικό δικαιολογητικό, για την αποσφράγιση του ως άνω παράνομου αυτοτελούς υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων  επί της οδού Πλ. Βάρδα 2-4 στην περιοχή Γκύζη Αθήνας, το επίμαχο υπ. αρ. πρωτ. 463567/02-12-2014 έγγραφο του Δ. Αθηναίων, που είχε υπογράψει όλως αυθαιρέτως, εσφαλμένως και παρανόμως η Προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων, κ. Όλγα Πλουμπή, η οποία χορήγησε στοιχεία, που αφορούν στη «συμμόρφωση», σύμφωνα με τους όρους δόμησης της αναθεωρημένης άδειας δόμησης υπ. αρ. 34/2014 βάσει των μη εφαρμοζόμενων στην παρούσα περίπτωση νομοθετημάτων Π.Δ 3/8/87 (Φ.Ε.Κ 749Δ/1987) και ΠΔ  111/2004 (Φ.Ε.Κ 76Α/2004)!!! Επιπλέον, ενέκρινε «ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ», προφανώς κτίσματος, σε ακάλυπτο χώρο (!!!) που προοριζόταν για αδειοδότηση ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ parking αποκλειστικά βάσει των διατάξεων του ΠΔ 455/76 και Ν.2801/2000.
Ο εν λόγω υπαίθριος σταθμός αυτοκινήτων έχει αποσφραγιστεί παρανόμως από τις 18-02-2015 και λειτουργεί παράνομα ως αυτοτελής σταθμός αυτοκινήτων δημόσιας χρήσης (με καταβολή φυλάκτρων), ενώ έχει πολεοδομικώς αδειοδοτηθεί όλως παρανόμως για να εξυπηρετεί αποκλειστικά πολεοδομικές ανάγκες κτιρίου και όχι να εξυπηρετεί, ως αυτοτελής επιχείρηση παροχής υπηρεσιών στάθμευσης, διερχόμενους οδηγούς.

Στο Άρθρο 28 του ΠΔ 455/1976 προβλέπεται «Σχεδιάγραμμα Γενικής Διάταξης» (με χωροθετημένες τις εγκεκριμένες θέσεις στάθμευσης και επαρκή χώρο αναμονής) για κάθε αυτοτελή εγκατάσταση υπαίθριου χώρου σταθμού αυτοκινήτων δημοσίας χρήσης (με φύλακτρα) και υπαλλήλους βάσει των ενδεικτικών σκαριφημάτων διάταξης 1,2,3 του ίδιου Άρθρου.
Ο εκμεταλλευτής της  συγκεκριμένης παράνομα λειτουργούσας εγκατάστασης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ, κ. Αργύριος Τατσιώνας, προσκόμισε  μια «ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ», ενώ στην πραγματικότητα δεν υφίσταται ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΣΜΑ. Προφανώς προσκομίσθηκε η κάτοψη του ΙΣΟΓΕΙΟΥ του παλαιότερου κτίσματος που κατεδαφίστηκε το 2012, για να προκύψει ο απαιτούμενος ελεύθερος ακάλυπτος χώρος (εκτός του υποχρεωτικού ακάλυπτου βάσει των κείμενων διατάξεων) για υπαίθριο parking. Είναι χαρακτηριστικό, πως ποτέ έως και σήμερα δεν μας χορήγησε το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης την οικοδομική άδεια κατεδάφισης, παρά τις κατ’ επανάληψη εξώδικες διαμαρτυρίες και αιτήσεις μας από τον Απρίλιο του 2014.
Επιπροσθέτως, είναι η πρώτη φορά στα Τεχνικά Χρονικά που έχει υποβληθεί από ιδιώτη Μηχανικό «ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ» σε άδεια υπαιθρίου χώρου (ακάλυπτο οικόπεδο) χωρίς πρόβλεψη κτίσματος (!!!) και έχει εγκριθεί από το αρμόδιο Τμήμα Χορήγησης Οικοδομικών Αδειών – Αδειών Δόμησης. Η διαδικασία που ακολουθήθηκε στην προαναφερθείσα άδεια, ελέγχεται ως προς την νομιμότητά της και επισύρει ποινικές και  διοικητικές  κυρώσεις για κάθε εμπλεκόμενο πρόσωπο, κατά περίπτωση.

β). Σε μεροληπτική συμπεριφορά υπέρ του κ. Τατσιώνα Αργυρίου που ελέγχεται πειθαρχικά (Άρθρο 107 του Ν. 4057/2012) μετά από καταγγελία μας στον Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων στις 16-3-2015, καθόσον : από τον Ιανουάριο του 2014 έχουμε αιτηθεί επανειλημμένως την ανάκληση της άδειας δόμησης (και όλων των μετέπειτα «βεβιασμένων» αναθεωρήσεων της, με μεταγενέστερα αιτήματά μας, σύγχρονα με τις παρανομίες/αντινομίες) της αυτοτελούς εγκατάστασης υπαίθριου σταθμού αυτοκινήτων επί της οδού Πλ. Βάρδα 2-4 στην περιοχή Γκύζη Αθήνας, τόσο με γραπτές αιτήσεις μας, όσο και με: α) την Εξώδικη Διαμαρτυρία – Πρόσκληση – Δήλωση και Επιφύλαξη Δικαιωμάτων μας την οποία επιδώσαμε  προς το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων στις 24-04-2014, καθώς και β) το έγγραφό μας που επιδώσαμε στις 23.5.2014,  ως προκύπτει με την υπ. αρ. 9954/23-05-2014 έκθεση επίδοσης της δικαστικής επιμελήτριας του Πρωτοδικείου Αθηνών κας Άννας Παχάκη. 
Με τα ως άνω αναφερόμενα έγγραφά μας ζητούσαμε την αποσαφήνιση, αλλά και την άμεση επίλυση των προαναφερθεισών αντινομιών στην αδειοδότηση του εν λόγω υπαίθριου χώρου, για τα οποία δεν λάβαμε ποτέ έως και σήμερα απάντηση, κατά παράβαση των διατάξεων των Ν. 3242/2004 και Ν. 2690/1999.

Περαιτέρω, θέτουμε υπ’ όψιν σας, ότι έχουν παρέλθει τριακόσιες σαράντα (340) ήμερες, αφότου αιτηθήκαμε εξωδίκως, τις άδειες κατεδάφισης που χορηγήθηκαν από  το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, για τον τρόπο που προέκυψαν οι δύο (2) ακάλυπτοι χώροι: α) επί της οδού Πλ. Βάρδα 2-4 και β) επί της συμβολής των οδών Πλ. Βάρδα και Ραγκαβή 96, συμφερόντων και οι δύο του κ. Αργύριου Τατσιώνα.
Κατά παράβαση των διατάξεων των Ν. 3242/2004 και Ν. 2690/1999 δεν έχουμε λάβει έως σήμερα απάντηση από το Τμήμα Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων.  
Ωστόσο, η κ. Όλγα Πλουμπή, ομού με τον Εισηγητή κ. Ιωάννη Αγγελόπουλο, μετά από καταγγελία του παρανομούντος, κατά τα ανωτέρω, κ. Τατσιώνα Αργυρίου, ενώ όπως προαναφέραμε προέβησαν στην από 11.3.2015 Εισήγηση απευθυνόμενη προς εσάς, επί της οποίας ερείδεται εσφαλμένως η απόφασή σας για τη σφράγιση των κύριων στοιχείων της εγκατάστασης των ανελκυστήρων του επίμαχου σταθμού του δεύτερου εξ ημών επί της οδού Αχ. Παράσχου αρ. 106. 
Σημειωτέον, όπως ήδη προαναφέραμε, η κα Πλουμπή  για αδιευκρίνιστους λόγους χορήγησε στον κ. Τατσιώνα Αργύριο  το υπ. αρ. πρωτ. 463567/02-12-2014 έγγραφο του Δ. Αθηναίων, που υπέγραψε όλως αυθαιρέτως, εσφαλμένως και παρανόμως ως Προϊσταμένη του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Δόμησης του Δήμου Αθηναίων και η οποία χορήγησε στοιχεία, που αφορούν στη «συμμόρφωση», σύμφωνα με τους όρους δόμησης της αναθεωρημένης άδειας δόμησης υπ. αρ. 34/2014 βάσει των μη εφαρμοζόμενων στην παρούσα περίπτωση νομοθετημάτων Π.Δ 3/8/87 (Φ.Ε.Κ. 749Δ/1987) και ΠΔ  111/2004 (Φ.Ε.Κ 76Α/2004)!!! Επιπλέον, ενέκρινε «ΚΑΤΟΨΗ ΙΣΟΓΕΙΟΥ», προφανώς κτίσματος, σε ακάλυπτο χώρο (!!!) που προοριζόταν για αδειοδότηση ΥΠΑΙΘΡΙΟΥ parking με βάση τις διατάξεις του ΠΔ 455/76 και Ν.2801/2000.!!!
Όταν ο κος Ζεκάκος ενημερώθηκε σχετικά με την παράνομη, απαράδεκτη και εσφαλμένη προαναφερθείσα ενέργεια της κας Πλουμπή και έθεσε υπ’ όψιν σας το πρόβλημα, όλως συμπτωματικά δρομολογήθηκε η έκδοση της εσφαλμένης, αυθαίρετης, δυσφημιστικής και αντισυνταγματικής απόφασής σας, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΥΡΖΩ6Μ-ΜΑ5  για την: «Διακοπή της λειτουργίας των δύο (2) ανελκυστήρων φορτίων και ατόμων που λειτουργούν στο στεγασμένο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Αχ. Παράσχου 106 του Δήμου Αθηναίων».
Πλην όμως, οι ανωτέρω,  (κ.κ. Πλουμπή Όλγα και Αγγελόπουλος Ι.), καίτοι τους έχουμε πληροφορήσει σχετικά,  δεν μερίμνησαν να ενημερωθούν υπηρεσιακώς, ως όφειλαν, για τις επικείμενες τροποποιήσεις του ισχύοντος νομοθετικού πλαισίου στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους (Καταχώρηση στο Μητρώο Ανελκυστήρων) και με (από) τους εκπροσώπους (εμπειρογνώμονες) της Διεύθυνσης Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών/Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας που ανασυστήθηκε στις 24-12-2014 με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΑΔΑ:Ω2ΘΗΦ-Γ3Ι) προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες της, όσον αφορά και στον προσδιορισμό της «συχνότητας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων φορτίου των επαγγελματικών κτιρίων ή των ανελκυστήρων προσώπων σε χώρους στάθμευσης ευρέος εξυπηρετούμενου κοινού».          

Στο σημείο τούτο αξίζει να σημειωθεί το γεγονός, ότι ο ανωτέρω καταγγέλλων κ. Αργύριος Τατσιώνας, προ τριών ημερών, ήτοι την Παρασκευή, 27.3.2015, προέβη, εκ νέου, σε καταγγελία με ανάλογο περιεχόμενο, στο οικείο Α.Τ. της περιοχής, σε βάρος του σταθμού του δεύτερου εξ ημών. Αποτέλεσμα της ως άνω καταγγελίας ήταν να επιληφθούν τα αστυνομικά όργανα του αρμόδιου Α.Τ. και να επιβεβαιώσουν πανηγυρικά, για άλλη μια φορά, την καθ’ όλα σύννομη λειτουργία του επίμαχου σταθμού του δεύτερου εξ ημών, παρά τα αντιθέτως υποστηριζόμενα και δη ψευδώς από τον ανωτέρω, εκ συστήματος παρανομούντα, καταγγέλλοντα.
Διαμαρτυρόμενοι εντόνως για την επιδειχθείσα ως άνω, όλως αυθαίρετη, παράνομη, καταχρηστική, αντίθετη με κάθε έννοια χρηστής διοίκησης και πειθαρχικώς ελεγχόμενη συμπεριφορά: 1). Της Προϊσταμένης  του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, κ. Όλγας Πλουμπή και 2). Του τεχνικού υπαλλήλου του ίδιου Τμήματος, κ. Ι. Αγγελόπουλου, όσον αφορά στις αρμοδιότητές τους ειδικά ως προς την «Διαδικασία Καταχώρησης στο Μητρώο Ανελκυστήρων» βάσει του υπ. αρ. πρωτ. 59489/14-03-2013 εγγράφου του Δήμου Αθηναίων (ΑΔΑ: ΒΕΔΣΩ6Μ-ΥΕ7) διότι επιβαρύνουν υπέρμετρα και αντισυνταγματικά με δαπάνες που δεν οφείλουν να αναλάβουν σε τέτοια συχνότητα (κατ’ έτος), όλες τις επιχειρήσεις του κλάδου των Στεγασμένων Σταθμών Αυτοκινήτων, που λειτουργούν σε πολυώροφα επαγγελματικά κτίρια, στα οποία η μεταφορά των αυτοκινήτων στους ορόφους τους πραγματοποιείται με ανελκυστήρες φορτίου (αντικειμένων).
Δια ταύτα, σας καλούμε, εντός προθεσμίας δύο (2) ημερών, από της επιδόσεως της παρούσης, όπως :
Α). Ανακαλέσετε άμεσα την εσφαλμένη, αυθαίρετη, δυσφημιστική και αντισυνταγματική απόφασή σας, που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο με ΑΔΑ: ΩΥΡΖΩ6Μ-ΜΑ5  για την: «Διακοπή της λειτουργίας των δύο (2) ανελκυστήρων φορτίων και ατόμων που λειτουργούν στο στεγασμένο σταθμό αυτοκινήτων επί της οδού Αχ. Παράσχου 106 του Δήμου Αθηναίων».

Β).    Χορηγήσετε άμεσα γραπτή εντολή στην Προϊσταμένη  του Τμήματος Έκδοσης Αδειών Δόμησης, κ. Όλγα Πλουμπή, όπως : ι) προβεί σε άμεση περαίωση της προβλεπόμενης διαδικασίας καταχώρησης του ανελκυστήρα με αρ. φακ.  Α.21444 σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 2 ΙΙ του Άρθρου 3 της Κ.Υ.Α. Φ.Α. 9.2/28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604 Β/08) και τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά (Ν. 4072/2012) που έχουν ήδη κατατεθεί με τα υπ. αρ. πρωτ. 126215/27-03-2014 και 112191/26-03-2015 εισερχόμενα έγγραφα του Δήμου Αθηναίων από τον δεύτερο εξ ημών, κ. Κωνσταντίνο Ζεκάκο του Λεωνίδα.
ιι) προβεί σε αναστολή της διαδικασίας καταχώρησης του ανελκυστήρα με αρ. φακ. Α.24460, έως ότου η Ομάδα Εργασίας, που ανασυστήθηκε στις 24-12-2014 με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΑΔΑ:Ω2ΘΗΦ-Γ3Ι) προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες της, όσον αφορά μεταξύ άλλων και στον προσδιορισμό της «συχνότητας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων φορτίου (αντικειμένων) των επαγγελματικών κτιρίων ή των ανελκυστήρων προσώπων σε χώρους στάθμευσης ευρέος εξυπηρετούμενου κοινού», εκδόσει το πόρισμά της βάσει του οποίου θα συνταχθεί η νέα Κ.Υ.Α.
Σας υπενθυμίζουμε για πολλοστή φορά το υπ. αρ. πρωτ. ΠΚ-35277/14/17-03-2014 έγγραφο του αναγνωρισμένου φορέα με την επωνυμία «TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ», που αφορά στο «Πιστοποιητικό Περιοδικού Ελέγχου» του επικουρικού (Ασφαλείας)  ανελκυστήρα  τριών (3) ατόμων, αποκλειστικά για επαγγελματική χρήση (αρ. φακ. Ανελκυστήρα Α.24460) και μόνο από το προσωπικό του σταθμού αυτοκινήτων. Εν προκειμένω, με το εν λόγω έγγραφο του, ο ανωτέρω πιστοποιημένος σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία φορέας ελέγχου εγκατεστημένων ανελκυστήρων με διακριτικό τίτλο «TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ», γνωμοδοτεί, απαντώντας στην με αρ. πρωτ. 27986/11-03-2014 αίτηση του δεύτερου εξ ημών κ. Κωνσταντίνου Λ. Ζεκάκου για τον έλεγχο του συγκεκριμένου ανελκυστήρα,  αναφέροντας επί λέξει : «(…) σας γνωρίζουμε ότι δεν μπορούμε να προβούμε στον έλεγχο του εν λόγω ανελκυστήρα, έως ότου μας διευκρινίσετε σε ποια περίπτωση της παραγράφου 1 του άρθρου 10 Περιοδικοί Έλεγχοι και Δοκιμές της Κ.Υ.Α. οικ. Φ.Α/9.2/ΟΙΚ. 28425/1245/2008 (ΦΕΚ 2604Β/22-12-08) κατατάσσεται ο ανελκυστήρας, δεδομένου ότι η κατάταξη του ανελκυστήρα συνιστά προαπαιτούμενο ώστε : 1). να εφαρμοστούν οι κατάλληλες τεχνικές απαιτήσεις ελέγχου 2). να οριστεί το χρονικό διάστημα μεταξύ δύο (2) διαδοχικών περιοδικών ελέγχων στον ανελκυστήρα.»  
Σημειωτέον δε, ότι την γνωμοδότηση αυτή, την υπογράφει ο κ. Παναγιώτης Κοντούλης ως Διευθυντής Ανελκυστήρων & Ανυψωτικών Μηχανημάτων της «TUV AUSTRIA ΕΛΛΑΣ», ο οποίος τυγχάνει και τακτικό μέλος (ως αρμόδιος τεχνικός εμπειρογνώμων) της Ομάδας Εργασίας που ανασυστήθηκε στις 24-12-2014 με Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Βιομηχανίας (ΑΔΑ:Ω2ΘΗΦ-Γ3Ι) προκειμένου να ολοκληρώσει τις εργασίες της, όσον αφορά και στον προσδιορισμό της «συχνότητας συντήρησης και περιοδικού ελέγχου ανελκυστήρων φορτίου των επαγγελματικών κτιρίων ή των ανελκυστήρων προσώπων σε χώρους στάθμευσης ευρέος εξυπηρετούμενου κοινού».
      Επιπρόσθετα, ο δεύτερος εξ ημών, κ. Κωνσταντίνος Ζεκάκος του Λεωνίδα, δηλώνω ότι επιφυλάσσομαι να διεκδικήσω αποζημίωση για την αποκατάσταση κάθε θετικής και αποθετικής ζημία που υπέστην, καθώς και χρηματική ικανοποίηση για την ηθική βλάβη που έχω υποστεί ένεκα του γεγονότος τούτου, δεδομένου ότι για τους λόγους που προαναφέραμε, εξεδόθη με «πρωτοφανή» για Δημόσια Υπηρεσία ταχύτητα (αυθημερόν!!! της καταχρηστικής «Εισήγησης για Διακοπή») και αναρτήθηκε στο Διαδίκτυο  εξ υμών, η εσφαλμένη απόφαση διακοπής λειτουργίας του μοναδικού ανελκυστήρα οχημάτων, που είναι εγκατεστημένος καθόλα νόμιμα σε ένα επαγγελματικό κτίριο από το 1985 και στο οποίο λειτουργεί Στεγασμένος Σταθμός Αυτοκινήτων αποκλειστικά με το εν λόγω Ηλεκτροκίνητο Μηχανικό Μέσο (επαγγελματικός ανελκυστήρας οχημάτων), χωρίς ράμπες.

Με τη ρητή επιφύλαξη παντός νομίμου δικαιώματός μας αρμόδιος δικαστικός επιμελητής παραγγέλλεται να επιδώσει νόμιμα την παρούσα προς  τους : α) κ. Τουρή Βάγια, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Σχεδίου Πόλεως και Πολεοδομίας του Δήμου Αθηναίων, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σωκράτους, αριθμός 57, β) Την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών, γ) κ. Ιωάννη Τέντε, Εθνικό Συντονιστή για την πάταξη της διαφθοράς, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, Λ. Μεσογείων αριθμός 96, δ) Τον Γενικό Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, οδός Κατεχάκη αριθμός 56, ε) Την κα Ερμιόνη Κυπριανίδου, Αντιπεριφερειάρχη Κεντρικού Τομέα Αθηνών, κατοικοεδρεύουσα στην Αθήνα, Λ. Συγγρού αριθμός 17 – 19, στ) κ. Καστανάκη Ελευθέριο, Γενικό Γραμματέα του Δήμου Αθηναίων, κατοικοεδρεύοντα στην Αθήνα, οδός Λιοσίων αριθμός 22 και ζ) την κ. Γεωργακοπούλου Π., Διεύθυνση Οργάνωσης και Λειτουργίας ΟΤΑ του Υπουργείου Εσωτερικών της Γενικής Διεύθυνσης Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που κατοικοεδρεύει στην Αθήνα, οδός Σταδίου αριθμός 27, για να λάβουν γνώση και για να επέλθουν όλες οι νόμιμες συνέπειες, αντιγράφοντάς την ολόκληρη στην έκθεση επιδόσεως.
Αθήνα, 30.03.2015
Για 
1)  το εξωδίκως διαμαρτυρόμενο, προσκαλούν και δηλούν Σωματείο με την επωνυμία «ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ  ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ - ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ»  και
2) τον εξωδίκως διαμαρτυρόμενο, προσκαλούντα  και δηλούντα κ. Κωνσταντίνο Ζεκάκο του Λεωνίδα

Ο  νόμιμος εκπρόσωπος                             Κων/νος Λ. Ζεκάκος, Διπλ
Για το Σωματείο «ΠΕΕΙΣΣΑ»                   Μηχανολόγος Μηχανικός, DIC, ΕΔΕ, MSc.
Πρόεδρος  του Δ.Σ.                              
            
Μιλτιάδης Ι. Καυκαλέτος                
Φαρμακοποιός