5 Σεπ 2014

Και μέσω ΚΕΠ οι βεβαιώσεις ασφαλισμένων ΟΑΕΕ

Ανοίγει η δυνατότητα έκδοσης βεβαιώσεων αρμοδιότητας του ΟΑΕΕ μέσω ΚΕΠ. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση των υπουργών Διοικητικής Μεταρρύθμισης Κ. Μητσοτάκη και Εργασίας Γ. Βρούτση πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονική διασύνδεση του ΟΑΕΕ με το πληροφοριακό σύστημα των ΚΕΠ «EKEP ΕΡΜΗΣ» και οι ενδιαφερόμενοι ασφαλισμένοι και συνταξιούχοι του ταμείου θα μπορούν να εκδώσουν μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών σειρά βεβαιώσεων.
Η βεβαίωση αποδοχών του συνταξιούχου
Η βεβαίωση των ασφαλιστικών εισφορών και
Το τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα της σύνταξης.

Για τη χορήγηση των βεβαιώσεων από τα ΚΕΠ θα απαιτείται η συμπλήρωση και η υπογραφή αίτησης από τον ενδιαφερόμενο ή νόμιμα εξουσιοδοτημένου εκπροσώπου, που υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος των ΚΕΠ «ΚΕΡ-ΕΡΜΗΣ», http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp .

Για την εκτύπωση των παραπάνω εγγράφων απαιτείται

Για την εκτύπωση των εγγράφων που προαναφέρθηκαν θα απαιτείται η επίδειξη των ακόλουθων δικαιολογητικών:

1. η επίδειξη εγγράφου αποδεικτικού της ταυτότητας του ενδιαφερόμενου (δελτίο αστυνομικής ταυτότητας, διαβατήριο, δίπλωμα οδήγησης ή ασφαλιστικό βιβλιάριο). Σε περίπτωση κατά την οποία προσέρχεται εκπρόσωπος του δικαιούχου απαιτείται επίδειξη εξουσιοδότησης με βεβαίωση του γνησίου υπογραφής.

2. η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) του δικαιούχου, (μόνο αν ζητείται βεβαίωση αποδοχών ή τρίμηνο ενημερωτικό σημείωμα σύνταξης)

3. η επίδειξη εγγράφου από το οποίο προκύπτει ο αριθμός Μητρώου (ΕΑΜ) του δικαιούχου, (μόνο για βεβαίωση ασφαλιστικών εισφορών)

4. η προφορική υπόδειξη του AMΚΑ του δικαιούχου, για όλα τα έγγραφα που προαναφέρθηκαν

Η ένταξη και διεκπεραίωση της διαδικασίας εκτύπωσης βεβαιώσεων ΟΑΕΕ μέσω ΚΕΠ, γίνεται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ- ΚΕΠ, που υποστηρίζουν τα ΚΕΠ, το οποίο συνδέεται με τον ιστότοπο του ΟΑΕΕ. Ο ΟΑΕΕ σε συνεργασία με την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης θα προβεί στις απαραίτητες παρεμβάσεις στα συστήματά του και θα δημιουργήσει την απαιτούμενη υποδομή από την πλευρά του για να διασυνδεθεί και διαλειτουργήσει με το σύστημα ΕΡΜΗΣ –ΚΕΠ, ώστε να διασφαλιστεί το ενιαίο περιβάλλον λειτουργίας των υπαλλήλων των ΚΕΠ< τα θέματα ασφαλείας, η παραγωγή αναφορών και στατιστικών, αλλά και γενικότερα η παρακολούθηση των υποθέσεων που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ.

Οι εκτυπωμένες βεβαιώσεις παραδίδονται στους ενδιαφερόμενους δικαιούχους χωρίς να απαιτείται επικύρωση.

http://www.localit.gr/, 4/9/2014