10 Νοε 2016

Υπηρεσιακά Συμβούλια Δήμων [Νέα Εγκύκλιος του ΥΠ.ΕΣ.]

Εγκύκλιος του γ.γ. του ΥΠ.ΕΣ.Δ.Α., Κώστα Πουλάκη, σε συνέχεια ερωτήσεων προς την Υπηρεσία, σχετικά με το ποιοι Προϊστάμενοι μπορούν να οριστούν Εισηγητές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια Δήμων, ορίζει τα εξής:
Στην έννοια των Προϊσταμένων περιλαμβάνονται οι Προϊστάμενοι Διεύθυνσης, αλλά και αυτοί των υποκείμενων οργανικών μονάδων στην αρμοδιότητα των οποίων υπάγονται τα θέματα προσωπικού.

Τα πρόσωπα αυτά δεν είναι EX LEGE Εισηγητές στα Υπηρεσιακά Συμβούλια, αλλά απαιτείται να εκδοθεί για τον ορισμό τους απόφαση του αρμοδίου οργάνου.
Κατόπιν των ανωτέρω, και λαμβάνοντας υπόψη ερμηνεία αντίστοιχων διατάξεων του Υπαλληλικού Κώδικα, Εισηγητές στα οικεία Υπηρεσιακά Συμβούλια ορίζονται οι Προϊστάμενοι των Υπηρεσιών Προσωπικού ανεξάρτητα από την οργανωτική τους μορφή (Διεύθυνση, Τμήμα ή και Αυτοτελές Γραφείο).
Στην εγκύκλιο διευκρινίζονται, επίσης, και τα εξής:
- Θα πρέπει να διασφαλίζεται ότι, ως Εισηγητές και Αναπληρωτές αυτών ορίζονται υπάλληλοι οι οποίοι προΐστανται αποκλειστικά Υπηρεσιών Προσωπικού (π.χ. Δ/νση Διοικητικού, Δ/νση Διοικητικών – Οικονομικών Υπηρεσιών, Τμήμα Προσωπικού κ.λπ.).
- Θα πρέπει να δίνεται σαφής προτεραιότητα στον ιεραρχικά ανώτερο, βάσει των οικείων οργανικών διατάξεων.
- Στην περίπτωση δε κατά την οποία οριστεί ως Εισηγητής Προϊστάμενος Τμήματος ή Αυτοτελούς Γραφείου, δύναται να ορισθεί ως Αναπληρωτής του, με πράξη του αρμοδίου οργάνου, υπάλληλος που τον αναπληρώνει στα κύρια υπηρεσιακά του καθήκοντα, καθώς στην έννοια των Προϊσταμένων των Υπηρεσιών Προσωπικού περιλαμβάνονται και τα πρόσωπα που τους αναπληρώνουν στα κύρια υπηρεσιακά τους καθήκοντα.
Ακολουθεί ολόκληρη η εγκύκλιος


Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ | Προβολή/κατέβασμα
http://www.epoli.gr/