10 Νοε 2016

ΥΠΕΣ: Ξεκινά η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών

Ολοκληρώνεται το έργο του Μητρώο Πολιτών, η δημιουργία δηλαδή κεντρικής βάσης δεδοµένων που αποτελείται από το σύνολο των ληξιαρχικών πράξεων που έχουν συνταχθεί στα ληξιαρχεία της χώρας (Εθνικό Ληξιαρχείο) και των δηµοτολογικών εγγραφών (Εθνικό ∆ηµοτολόγιο).

Όπως ανακοινώθηκε από το υπουργείο Εσωτερικών σύντομα ξεκινά η εκπαίδευση των εντεταλμέων υπαλλήλων και η εφαρµογή της δοκιµαστικής λειτουργίας του Μητρώου. Αποτέλεσµα της λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών θα είναι η γρήγορη και αποτελεσµατική εξυπηρέτηση του πολίτη κατά τις συναλλαγές του τόσο µε τους ∆ήµους της Χώρας (είτε τα Ληξιαρχεία ή τα ∆ηµοτολόγια τους), όσο και µε άλλους φορείς του ∆ηµοσίου τοµέα, µε αυτοµατοποιηµένη ηλεκτρονική έκδοση αποσπασµάτων ληξιαρχικών πράξεων και πιστοποιητικών ∆ηµοτολογίου, καθώς και η διαλειτουργικότητα φορέων της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης µε την κεντρική βάση του Μητρώου Πολιτών.

Πως θα λειτουργεί το Μητρώο Πολιτών

Η κεντρική βάση δεδομένων τηρείται στο υπουργείο Εσωτερικών και εφεξής οι διαπιστευµένοι χρήστες των ∆ήµων – αρµόδιοι υπάλληλοι ληξιαρχείου και δημοτολογίου-, µέσω µίας ενιαίας διαδικτυακής εφαρµογής διαχείρισης, θα έχουν πλέον τη δυνατότητα να εισέρχονται στο σύστηµα, προκειµένου να καταχωρίζουν ληξιαρχικές πράξεις και δηµοτολογικές εγγραφές, να αναζητήσουν και να εκτυπώσουν οποιοδήποτε είδος ληξιαρχικής πράξης, πιστοποιητικών και βεβαιώσεων δηµοτολογίου.

Η κεντρική βάση δεδοµένων του πληροφοριακού συστήµατος Μητρώου Πολιτών συγκροτείται, κατά την αρχική φάση λειτουργίας του, από την µετάπτωση των στοιχείων που τηρούνται στο ΟΠΣΕ∆, στο ΠΣΛΗΠ, στο ΠΣΛΗΨ, στο Τµήµα Ειδικού Ληξιαρχείου του ΥΠ.ΕΣ.∆.Α., στα µηχανογραφηµένα Ληξιαρχεία της Χώρας και στα λοιπά έργα ψηφιοποίησης ληξιαρχικών πράξεων.

Η λειτουργία του Μητρώου Πολιτών αποβλέπει τόσο στην ενίσχυση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όσο και στην προώθηση του οργανωτικού και διοικητικού εκσυγχρονισµού της ελληνικής δηµόσιας διοίκησης και θα συµβάλει σηµαντικά στη εκκαθάριση και επικαιροποίηση άλλων κρίσιµων εξειδικευµένων µητρώων που τηρούνται από φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης. ∆ιαπιστευµένοι φορείς της ∆ηµόσιας ∆ιοίκησης θα έχουν τη δυνατότητα να αντλούν αυτοµατοποιηµένα από το Μητρώο Πολιτών στοιχεία ληξιαρχικών πράξεων και στοιχεία αστικής και δηµοτικής κατάστασης των Ελλήνων Πολιτών καθώς και των αλλοδαπών για τους οποίους υφίστανται ληξιαρχικά γεγονότα στην Ελλάδα.

Στο πλαίσιο της υλοποίησης του έργου Μητρώου Πολιτών θα γίνει η εκπαίδευση χρηστών στο εν λόγω πληροφοριακό σύστηµα ώστε να είναι εφικτή η αποτελεσµατική και απρόσκοπτη λειτουργία του καθώς και η διαχείριση και συντήρησή του. Ως εκ τούτου θα ξεκινήσει άµεσα εκπαιδευτικό πρόγραµµα για τους αρµόδιους υπαλλήλους των ∆ήµων, καθώς και η εφαρµογή της δοκιµαστικής λειτουργίας του Μητρώου Πολιτών.