2 Νοε 2016

114.940 ευρώ στον Δήμο Χαλανδρίου για την κάλυψη σχολικών αναγκών

Με απόφαση (Α∆Α: 70Ι2465ΦΘΕ-ΤΝΛ) του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ κατανέμεται, από τον λογαριασμό του Υπουργείου που τηρείται στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των Δήμων», συνολικό ποσό ύψους 25.000.000,00 € σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στον Δήμο Χαλανδρίου, αντιστοιχεί το ποσό των 114.940 ευρώ.