3 Οκτ 2016

Stop σε νέες συμβάσεις έργου και αύξηση ωραρίου των ΙΔΑΧ μερικής απασχόλησης σχολικών καθαριστριών, ζητά το ΥΠΕΣ στους δήμους

Την αξιοποίηση της δυνατότητας που παρέχει ο νόμος στους δήμους για αύξηση του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ΙΔΑΧ µερικής απασχόλησης, µέχρι και µε το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, της ίδιας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθµίδας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό, αντί να προχωρούν στη σύναψη νέων συμβάσεων μίσθωσης έργου, ζητά με έγγραφό του, ο υπουργός Εσωτερικών Π . Κουρουμπλής από τους δήμους. Στην ουσία η επίκληση από τον υπουργό των δυνατοτήτων του νόμου αφορά στις σχολικές καθαρίστριες.

Όπως αναφέρει στο έγγραφό του υπουργός: «Με τις διατάξεις του άρθρου 18 του ν.3870/2010, το προσωπικό που απασχολείτο στον καθαρισµό σχολικών µονάδων της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, µεταφέρθηκε από 1/1/2011 και µε την ίδια σχέση εργασίας, σε προσωποπαγείς θέσεις στους αντίστοιχους ∆ήµους που ανήκουν οι µονάδες αυτές.

Επιπλέον, µε την παρ. γ.ii. του ανωτέρω άρθρου, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, εφόσον οι ανάγκες των δήµων για τον καθαρισµό των σχολικών µονάδων δεν καλύπτονται από το υπάρχον προσωπικό, µπορούν να αντιµετωπιστούν µε συµβάσεις, οι οποίες καταρτίζονται µε τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 35 του ν.3577/2007».

Επίσης ο κ. Κουρουμπλής, αναφέρει ότι «με τη διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν.4368/2016 δόθηκε η δυνατότητα αύξησης του ωραρίου εργασίας του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου των ΟΤΑ µερικής απασχόλησης, µέχρι και µε το ανώτατο όριο της πλήρους απασχόλησης, της οικείας ειδικότητας και εκπαιδευτικής βαθµίδας, προκειµένου να καλυφθούν οι ανάγκες των φορέων σε προσωπικό, µειώνοντας ταυτόχρονα και την ανάγκη για πρόσληψη έκτακτου προσωπικού.

Η διάταξη αυτή αφορά ως επί το πλείστον στο προσωπικό καθαριότητας των ΟΤΑ, αφενός λόγω των αυξηµένων αναγκών των φορέων για το προσωπικό αυτό, αλλά κι επειδή συχνά απασχολείται µε µερική απασχόληση, όπως συµβαίνει στην περίπτωση των καθαριστριών σχολικών µονάδων.

Με την αρ.πρωτ.:οικ. 8402/16-3-2016 εγκύκλιο, δόθηκαν διευκρινίσεις για την εφαρµογή της παραπάνω διάταξης, προκειµένου οι φορείς να καλύψουν µε τον τρόπο αυτό τις ανάγκες τους σε προσωπικό».

«Ωστόσο, , υπογραμμίζει, επειδή το τελευταίο διάστηµα παρατηρήθηκαν φαινόµενα µη µετατροπής του ωραρίου των καθαριστριών σχολικών µονάδων και παράλληλη χορήγηση εγκρίσεων συµβάσεων µίσθωσης έργου για τις ίδιες σχολικές µονάδες κι επειδή πρόκειται για πάγια ανάγκη, παρακαλούµε όπως µεριµνήσετε για την κάλυψη των αναγκών των υπηρεσιών σας κάνοντας εφαρµογή της παραπάνω διάταξης».