19 Οκτ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝΤ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908, Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@halandri.gr

Χαλάνδρι, 14/10/2016
Α.Π.: 30291

20η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 19η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 19:30, σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Καθορισμός του ύψους του ετήσιου μισθώματος το οποίο θα προσφέρει ο Δήμος στα πλαίσια συμμετοχής του στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για τη μίσθωση του ακινήτου (ΧΕΥ 8).

2.Καθορισμός του τιμήματος αγοράς, το οποίο θα προσφέρει ο Δήμος στα πλαίσια της συμμετοχής του στην ηλεκτρονική διαγωνιστική διαδικασία που διενεργεί το ΤΑΙΠΕΔ για την αγορά ακινήτου (ΧΕΥ 9).

3.Έγκριση πρακτικών επίλυσης φορολογικών διαφορών.

4.Επιστροφή χρηματικού ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

5.Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή υπηρεσίας για εργασίες ελαιοχρωματισμών».

6.Λήψη απόφασης περί μη δυνατότητας υλοποίησης εργασίας με ίδια μέσα και έγκριση για παροχή υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας Μηχανημάτων Έργου».

7.Έγκριση σκοπιμότητας για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΑΚΕΤΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ».

8.Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 98/2016 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοικτού δημόσιου διαγωνισμού για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ 2016».

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ