15 Οκτ 2016

Δημιουργείται Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Εργων

To Υπουργείο Υποδομών,Μεταφορών και Δικτύων θέτει σε δημόσια διαβούλευση το ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ: «Διαδικασίες κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας στο σύστημα παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων και υποδομών, δομές στρατηγικού σχεδιασμού δημόσιων υποδομών και λοιπές διατάξεις»

Ο Υπουργός κ. Χρήστος Σπίρτζης καλεί όλους τους πολίτες και τους κοινωνικούς φορείς να συμμετέχουν από σήμερα στη δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση για την αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του συστήματος παραγωγής δημοσίων και ιδωτικών τεχνικών έργων και υποδομών της χώρας και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών κεντρικού ελέγχου και διαφάνειας αυτών επί του σχεδίου νόμου, προκειμένου να καταθέσουν τις προτάσεις τους, μέχρι και την Δευτέρα 17-10-2016 .

Σημαντικό το άρθρο 02 με τίτλο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης Τεχνικών Έργων (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.)

1.Συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Υποδομών (Γ.Γ.Υ.) του Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Κεντρικό Ηλεκτρονικό Σύστημα Παρακολούθησης (Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.) του συνόλου των ιδιωτικών και δημοσίων τεχνικών έργων και υποδομών, κατά την έννοια της παρ.1 του άρθρου 1 του παρόντος, από τον προγραμματισμό τους μέχρι και την οριστική παραλαβή τους.

2.Στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται σε ηλεκτρονική διαδικτυακή φόρμα για κάθε τεχνικό δημόσιο και ιδιωτικό έργο, όλα τα επιμέρους στοιχεία που το προσδιορίζουν σε τεχνικό και οικονομικό επίπεδο. Ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, καταχωρούνται: ο κύριος του έργου, ο φορέας υλοποίησης, οι αναθέτουσες αρχές ή φορείς, ο αναθέτων ιδιώτης, η ομάδα μελέτης, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας αυτής, η ομάδα επίβλεψης, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας αυτής, η ομάδα τεχνικού συμβούλου, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε μέλους της ομάδας αυτής, οι συντελεστές παραγωγής του έργου (ανάδοχοι, κατασκευαστές, υπεργολάβοι, όλες οι συμμετέχουσες εταιρείες και τα φυσικά πρόσωπα που εμπλέκονται στην κατασκευή του, το αντικείμενο και ο χρόνος απασχόλησης του κάθε φυσικού προσώπου, τα μηχανήματα), οι συντελεστές διοίκησης του έργου (επιβλέποντες, διευθύνουσα υπηρεσία, προϊσταμένη αρχή κλπ), η κατηγορία του, ο τίτλος, το φυσικό αντικείμενο (ποιοτικά και ποσοτικά), ο χρονικός προγραμματισμός υλοποίησής του, το ιδιοκτησιακό καθεστώς, ο προϋπολογισμός του, η σύμβαση ανάθεσης του έργου, τα εγκεκριμένα στοιχεία της μελέτης και οποιαδήποτε τροποποίησή της, οι εγκεκριμένοι λογαριασμοί (πιστοποιήσεις) και οι πληρωμές, οι διοικητικές πράξεις, αποφάσεις της διευθύνουσας υπηρεσίας και προϊσταμένης αρχής (παρατάσεις, εγκρίσεις επιμετρήσεων, αποφάσεις έκπτωσης κ.λ.π.), οι διοικητικές πράξεις ελέγχου, οι ενδεχόμενες διακοπές εργασιών . Η ηλεκτρονική βάση δεδομένων της παραγράφου 6 του άρθρου 45 του Ν.4412/2016 (Α΄147), εμπεριέχεται στο ηλεκτρονική εφαρμογή του παρόντος. Με απόφαση του Υπουργού Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων, προσδιορίζονται οι τεχνικές λεπτομέρειες και τα ειδικότερα ή πρόσθετα στοιχεία των προηγούμενων εδαφίων που εντάσσονται στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε..

3.Το Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. για την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση των τεχνικών έργων, σε όλα τα στάδια προγραμματισμού και υλοποίησής τους, διασυνδέεται λειτουργικά ιδίως: α) με την ηλεκτρονική εφαρμογή του τρόπου έκδοσης αδειών δόμησης του ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), από την οποία αντλούνται τα απαραίτητα στοιχεία για τα κτιριακά έργα, δημόσια και ιδιωτικά, β) με το Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. του άρθρου 37 του Ν.4412/2016 (Α΄147)γ) με την εφαρμογή της Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίου του Ν.3843/2010 (ΦΕΚ Α΄62), δ) με την εφαρμογή Ηλεκτρονικoύ Συστήματος Καταγραφής, Λειτουργίας και Συντήρησης Δημοσίων και Ιδιωτικών Έργων του άρθρου 3 του παρόντος, ε) με την εφαρμογή Κεντρικού Ηλεκτρονικού Συστήματος Αδειοδοτήσεων του άρθρου 4 του παρόντος, στ) με την εφαρμογή του Ηλεκτρονικού μητρώου συντελεστών παραγωγής δημοσίων και ιδιωτικών τεχνικών έργων (ΜΗ.Τ.Ε.) του άρθρου 9 του παρόντος, ζ) με το σύστημα αμοιβών και το μητρώο μελών του Τ.Ε.Ε., η) με το πρόγραμμα Διαύγεια θ) με το Μητρώο Δεσμεύσεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, ι) με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τη Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών (σύστημα TAXIS) και ια) με τα συστήματα των φορέων που τα μέλη τους, εγγράφονται στα μητρώα του άρθρου 9 του παρόντος.

4. Η συμπλήρωση των στοιχείων για τα ιδιωτικά έργα γίνεται με ευθύνη του κατασκευαστή αναδόχου του έργου, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν καταχωρηθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα έκδοσης αδειών δόμησης του Ν.4030/2011 (ΦΕΚ Α΄249), ενώ, για τα δημόσια έργα με ευθύνη των αρμοδίων οργάνων του κυρίου του έργου.
5. Προϋπόθεση για την έναρξη εργασιών οποιουδήποτε δημοσίου ή ιδιωτικού τεχνικού έργου είναι η καταχώρησή του στο Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε.

6. Τα στοιχεία της εφαρμογής παραμετροποιούνται κατά τρόπο ώστε να είναι διαχειρίσιμα σε διάφορες κλίμακες εθνικού, περιφερειακού, ή τοπικού επιπέδου, καθώς και με κριτήρια τεχνικού αντικειμένου, γεωγραφικού προσδιορισμού, αναδόχου, αναθέτουσας αρχής ή φορέα, προϋπολογισμού ή οποιασδήποτε άλλης παραμέτρου αναζήτησης.

7. Μέσα σε διάστημα έξι μηνών από την έναρξη λειτουργίας του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. καταχωρούνται, κατά προτεραιότητα, τα εν εξελίξει έργα για τα οποία δεν έχει συντελεσθεί η οριστική παραλαβή και συγκεκριμένα για τα δημόσια τεχνικά έργα η καταχώρηση γίνεται από τα αρμόδια όργανα του κυρίου του έργου, για τα ιδιωτικά τεχνικά έργα, από τους εξουσιοδοτημένους μηχανικούς του κυρίου του έργου.

8.Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και των κατά περίπτωση, αρμοδίων Υπουργών, ρυθμίζονται τα ειδικότερα τεχνικά ζητήματα που αφορούν στη λειτουργία και διαχείριση του Κ.Η.Σ.ΠΑ.Τ.Ε. και συγκεκριμένα οι όροι και τεχνικές λεπτομέρειες διασύνδεσής του με άλλες εφαρμογές, οι όροι και προϋποθέσεις πρόσβασης και χρήσης των πληροφοριών, οι παραμετροποιήσεις της παραγράφου 6 του παρόντος, καθώς και κάθε άλλο θέμα συναφές με τα ανωτέρω.

10.Η ισχύς του άρθρου αρχίζει με τη θέση σε λειτουργία της ηλεκτρονικής εφαρμογής του παρόντος.

Την διαβούλευση μπορείτε να βρείτε στην διεύθυνση