12 Οκτ 2016

Δήμος Χαλανδρίου: Δημοτικό Συμβούλιο σήμερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ


Τ.Δ. : Αγ. Γεωργίου 30, Χαλάνδρι
Τηλ. : 2132023905-908
Fax : 2132023904
Email : grammatia.ds@halandri.gr

Χαλάνδρι, 12/10/2016
Α.Π.: 29576

19η ΕΚΤΑΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Η πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου σάς καλεί σε έκτακτη συνεδρίαση του σώματος, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, στο Παλαιό Δημαρχείο (Γρ. Γυφτόπουλου 2), την 12η Οκτωβρίου 2016, ημέρα Τετάρτη και ώρα 20:00, σχετικά με τα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης,:

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ

1.Τροποποίηση της από 18/06/2010 σύμβασης μίσθωσης ακινήτου μεταξύ του Δήμου Χαλανδρίου και του Ανδρέα Σιέττου.

2.Υπογραφή σύμβασης απ’ ευθείας μίσθωσης ακινήτου (ΧΕΥ8) από την ΕΤ.Α.Δ.

3.Επιστροφή ποσού ως αχρεωστήτως εισπραχθέντος.

4.Διαγραφή βεβαιωμένης οφειλής (αρ. πρωτ. 29365/06-10-2016).

5.Διαγραφή βεβαιωμένη οφειλής (αρ. πρωτ. 29573/07-10-2016).

6.Διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών από τον υπ΄ αριθ. 577/2015 χρηματικό κατάλογο.

7.Έγκριση διενέργειας για την προμήθεια υλικών μηχανογράφησης και πολλαπλών εκτυπώσεων, φωτοαντιγραφικό χαρτί, γραφικής ύλης και λοιπά υλικά γραφείου προϋπολογισμού 85.000,00 €.

8.Έγκριση και διάθεση πίστωσης ποσού 3.464,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% σε βάρος του Κ.Α. 00.6443 με τίτλο: Δαπάνες δεξιώσεων και εθνικών ή τοπικών εορτών», για την πραγματοποίηση του εορτασμού της Εθνικής Εορτής της 28ης Οκτωβρίου.

9.Εισήγηση για συμμετοχή Δήμου Χαλανδρίου στο παγκόσμιο δίκτυο “MAYORS FOR PEACE’’ σε βάρος του Κ.Α. 00.6444 Ο.Ε. 2016.

10.Έγκριση σκοπιμότητας δαπάνης για την πραγματοποίηση μουσικής εκδήλωσης στα πλαίσια του αφιερωματικού έτους Ελλάδας – Ρωσίας.

11.Έγκριση δαπάνης για τη δημιουργία Δημοτικής – Πολυφωνικής Χορωδίας του Δήμου Χαλανδρίου.

12.Έγκριση δαπάνης για την πραγματοποίηση τεσσάρων (4) θεματικών κύκλων συναντήσεων για δράσεις που συνδέουν τη σύγχρονη τέχνη με την καθημερινή ζωή.

13.Αποδοχή της έγκρισης των θέσεων Πτυχιούχων Φυσικής Αγωγής και έγκριση υλοποίησης των Προγραμμάτων Άθλησης για Όλους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, περιόδου 2016-2017.

14.Έγκριση σκοπιμότητας της προμήθειας αθλητικού εξοπλισμού και αθλητικού υλικού για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Παιδείας, Αθλητισμού & Ν. Γενιάς.

15.Έγκριση πίστωσης για τη διάθεση προσωπικού και μέσων της Ελληνικής Αστυνομίας για την παροχή υπηρεσιών στον 5ο Αγώνα Δρόμου μικτής διαδρομής Ρεματιάς Χαλανδρίου.

16.Απαλλαγή ή μη μηνιαίας οικονομικής εισφοράς από επιβολή τροφείων σε νήπια του 5ου Τμήματος Προσχολικής Αγωγής.

17.Ενίσχυση οικονομικά αδύναμων κατοίκων με χρηματικά βοηθήματα.

18.Παραχώρηση χρήσης αθλητικών εγκαταστάσεων.

19.Παραχώρηση κολυμβητηρίου αθλητικού κέντρου «Νικ. Πέρκιζας».

20.Συγκρότηση Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της παρ. 11α του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 για το έτος 2016.

21.Λειτουργία των Τμημάτων της Δ/νσης Διαχείρισης Απορριμμάτων & Ανακύκλωσης: Αποκομιδής Απορριμμάτων & Καθαρισμού Κοινοχρήστων Χώρων, Διαχείρισης Ανακυκλώσιμων Υλικών, Κίνησης Επισκευής και Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων σε 24ωρη βάση καθώς και Κυριακές και Εξαιρέσιμες έτους 2017.

22.Καθορισμός αποζημίωσης οδοιπορικών εξόδων για το έτος 2016 και εφεξής μετακινούμενης υπαλλήλου της Τεχνικής Υπηρεσίας.

23.Ορισμός εκπροσώπου Δήμου και αναπληρωτή του για την κοινή επιτροπή παρακολούθησης σχετικά με το έργο «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ».

24.Έγκριση της σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης και των όρων αυτής για το έργο «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΤΟΝ ΚΧ 1170 ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ» και ορισμός εκπροσώπου Δήμου και αναπληρωτή του.

25.Έγκριση και παραλαβή της μελέτης «Τοπογραφικές και υψομετρικές μελέτες για έργο κατασκευής αγωγών ομβρίων στην περιοχή Πολυδρόσου του Δήμου Χαλανδρίου.

26.Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα του έργου: «Κατασκευή & Επισκευή αγωγών ομβρίων υδάτων & συμπληρωματικών εργασιών», Α.Μ. 13/2015.

27.Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΤΗΜΑ ΙΙ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ», Α.Μ. 1/2011.

28.Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου με το χαρακτηρισμό πεζοδρόμων των οδών Χαϊμαντά και Κατσουλιέρη.

29.Ονομασία κοινόχρηστου χώρου.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 


ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΑΛΑΝΗ