11 Οκτ 2016

Δημόσιο: Προσλήψεις ΙΔΟΧ χωρίς έγκριση ΠΥΣ - Οι περιπτώσεις

Δεν απαιτείται έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, για προσωπικό που προσλαμβάνεται, στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, του ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων διεθνών προγραμμάτων με συμβάσεις εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ή με ωριαία απασχόληση καθώς και με συμβάσεις μίσθωσης έργου, σύμφωνα με εγκύκλιο που υπογράφει ο αν. Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, Χριστόφορος Βερναρδάκης, στην οποία επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 5 του άρθρου 14 του Νόμου4403/2016 (ΦΕΚ 125/Α΄/7-7-2016), η παράγραφος 4 του άρθρου 30 του Ν.4314/2014 αντικαθίσταται ως εξής:
“4. Στο τέλος του άρθρου 4 της Πράξης Υπουργικού Συμβουλίου 33/2006 (Α΄ 280) προστίθεται περίπτωση κζ΄ ως εξής: «κζ΄) Οι συμβάσεις μίσθωσης έργου που συγχρηματοδοτούνται στο πλαίσιο προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, ΕΟΧ ή στο πλαίσιο άλλων ενωσιακών ή διεθνών προγραμμάτων, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ή απασχόλησης του προσωπικού ιδιωτικού δικαίου που προσλαμβάνεται για ορισμένο χρόνο ή για ωριαία απασχόληση για την εκτέλεση των ως άνω συγχρηματοδοτούμενων πράξεων και οι ανανεώσεις και οι παρατάσεις αυτών»”.
Σύμφωνα με την ίδια εγκύκλιο, η εξαίρεση από την έγκριση της ΠΥΣ 33/2006, όπως ισχύει, καλύπτει και τις παρατάσεις και ανανεώσεις των ανωτέρω συμβάσεων.
Με την θέσπιση των εν λόγω διατάξεων δίνεται η δυνατότητα να συνάπτονται άμεσα και χωρίς επιπλέον διαδικασίες έγκρισης από κεντρικούς φορείς, συμβάσεις που εξυπηρετούν ανάγκες προγραμμάτων που εντάσσονται μέσα σε διεθνή και κοινοτικά πλαίσια χρηματοδότησης και είναι ορισμένα σε είδος, δράσεις και χρονική διάρκεια.