10 Οκτ 2016

Παράταση μέχρι 8/10/17 άδειας αθλητικών εγκαταστάσεων

Με την ΚΥΑ ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/329823/22861/1694/307/07.10.2016 (ΦΕΚ 3233/07.10.2016 τεύχος Β’) Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ Β'/1793/6-12-2004) κοινής υπουργικής απόφασης περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», παρατείνεται η προθεσμία που ορίζεται στις παραγράφους 2, 4 και 5 του άρθρου 16 της κοινής υπουργικής απόφασης 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ 1793/Β'/6-12-2004), όπως αυτή τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, έως 8-10-2017.
Κατά τα λοιπά ισχύει ως έχει η υπ' αριθμ. 46596/ 22-11-2004 κοινή υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1793/Β'/ 6-12-2004), όπως έχει τροποποιηθεί και συμπληρωθεί.

Την απόφαση υπογράφουν οι Υπουργοί ΕΣΔΑ, Πολιτισμού-Αθλητισμού και Οικονομικών

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις:
α) Του Ν. 1558/1985, άρθρο 27 «Σύσταση Γενικών Γραμματειών» παρ. 2ε, περ. iv «Γενική Γραμματεία Αθλητισμού» (ΦΕΚ 137/Α'/1985).
β) Του Π.δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα» (ΦΕΚ 98/Α'/22-04-2005).
γ) Του Π.δ. 104/2014 «Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού» (ΦΕΚ 171/Α'/28-8-2014), όπως ισχύει.
δ) Το Π.δ. 70/2015 «Ανασύσταση των Υπουργείων Πολιτισμού και Αθλητισμού, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Ανασύσταση του Υπουργείου Ναυτιλίας και Αιγαίου και μετονομασία του σε Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής. Μετονομασία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού σε Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας σε Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Μεταφορά Γενικής Γραμματείας Βιομηχανίας στο Υπουργείο Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού». (ΦΕΚ 114/Α'/22-9-2015).
ε) Το Π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». (ΦΕΚ 116/Α'/23-9-2015).
στ) Της υπ' αριθμ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΑΤΔΑΔΤΑ/273142/ 16055/3908 απόφασης του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Πολιτισμού και Αθλητισμού, περί ανάθεσης αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού Χαράλαμπο - Σταύρο Κοντονή (ΦΕΚ 2155/Β'/ 7-10-2015).
ζ) Της υπ' αρ. Υ29/8-10-2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών Γεώργιο Χουλιαράκη» (ΦΕΚ 2168/Β'/9-10-2015).
η) Της υπ' αρ. Υ6/25-9-2015 απόφασης «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης Νικόλαο Τόσκα» (ΦΕΚ 2109/Β'/29-9-2015).
θ) Του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α'), όπως αυτό τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν. 4049/2012 (ΦΕΚ 35/Α') και το άρθρο 29 του Ν. 4280/2014 (ΦΕΚ 159/Α').
2. Την υπ' αριθ. 46596/22-11-2004 (ΦΕΚ 1793/Β'/ 6-12-2004) κοινή υπουργική απόφαση περί καθορισμού λεπτομερειών εφαρμογής του άρθρου 56Α του Ν. 2725/1999 (ΦΕΚ 121/Α') «Ερασιτεχνικός και επαγγελματικός αθλητισμός και άλλες διατάξεις», όπως αυτό προστέθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 3057/2002 (ΦΕΚ 239/Α') και τροποποιήθηκε με την παράγραφο 18 του άρθρου 8 του Ν. 3207/2003 (ΦΕΚ 302/Α'), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις ΤΥ- Δα/Φ550/27042/8-6-2005 (ΦΕΚ 838/Β'/21-6-05), 38204/ 22-8-2006 (ΦΕΚ 1267/Β'/8-9-2006), 38640/19-8-2009 (ΦΕΚ 1773/Β'/26-8-2009), 3386/4-2-2011 (ΦΕΚ 137/Β'/ 9-2-2011), ΤΥ-Δγ/Φ550/οικ. 23117/5-10-2012 (ΦΕΚ 2811/Β'/17-10-2012), ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 21406/13-8-2013 (ΦΕΚ 2003/Β'/14-8-2013) και ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 38637/ 24-12-2013 (ΦΕΚ 3317/Β'/27-12-2013), ΤΥ-Δ/Φ550/ οικ. 18749 (ΦΕΚ 1710/Β'/26-6-2014), ΤΥ-Δ/Φ550/οικ. 28688 (ΦΕΚ 2408/Β'/10-9-2014), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ ΤΠΑΑΕ/ 32112/2019/345/206/9-2-2015 (ΦΕΚ 216/ Β'/11 -2-2015), ΥΠΟΠΑΙΘ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/181140/ 
9637/1062/413/1-7-2015 (ΦΕΚ 1352/Β'/3-7-2015) και ΥΠΠΟΑ/ΓΔΥΑ/ΔΤΥ/ΤΠΑΑΕ/35885/2780/206/40/9-2-2016 (ΦΕΚ 233/Β'/9-2-2016).
3. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.