12 Οκτ 2016

Δόθηκε η α' και β' δόση του «Βοήθεια στο Σπίτι» ύψους 750.000 €

Με απόφαση, που υπογράφεται από τον Υφυπουργό Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης, Γ. Μπαλάφα, αποδίδεται από τον λογαριασµό του Υπουργείου, που τηρείται στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, µε τον τίτλο «Κεντρικοί Αυτοτελείς Πόροι των ∆ήµων», ποσό ύψους 750.000,00 € στην Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), αποκλειστικά και µόνο για την εκπλήρωση των όρων της από 20.04.2016 Προγραµµατικής Σύµβασης µεταξύ του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας, του Υπουργείου Εσωτερικών, του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α. ΑΕ), σχετικά µε την υλοποίηση του Προγράµµατος «Βοήθεια στο Σπίτι».

Το ανωτέρω ποσό θα αποδοθεί µε χρηµατική εντολή του Υπουργείου, στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων.