5 Οκτ 2016

6,1 εκ ευρώ για την διοικητική ικανότητα των δήμων

Μέχρι τις 28/2/17 το Υπουργείο Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης – Τομέας Εσωτερικών, η Γενική Γραμματεία ΥΠΕΣ και η Γενική Γραμματεία Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων, η Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τομέας Εσωτερικών θα πρέπει να έχουν καταθέσει τις προτάσεις τους για την χρηματοδότηση δράσεων ύψους 6,1 εκατομμυρίων ευρώ σύμφωνα με την πρόσκληση που υπέγραψε ο Ειδικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΚΤ Γεώργιος Ιωαννίδης.

Οι δράσεις που θα χρηματοδοτηθούν αφορούν την προώθηση της πολυεπίπεδης διακυβέρνησης, ενίσχυση των επιτελικών λειτουργιών και βελτίωση της οργάνωσης του Υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης - Τομέας Εσωτερικών.

Πρόκειται για δράσεις που θα συμβάλλουν στην ολοκλήρωση της εφαρμογής του «Προγράμματος Καλλικράτης» (νόμος 3852/2010), στη διεύρυνση της αποκέντρωσης, την ενδυνάμωση της διοικητικής ικανότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης και τον εκσυγχρονισμό της λειτουργίας των ΟΤΑ. Ενδεικτικά, προβλέπεται να χρηματοδοτηθούν οι εξής δράσεις: Οργάνωση των επιτελικών λειτουργιών και λειτουργικός εκσυγχρονισμός του ΥΠΕΣΔΑ, Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος παρακολούθησης αποβλήτων, Δημιουργία Παρατηρητηρίου για την Περιφερειακή Διοίκηση και την Τοπική Αυτοδιοίκηση, Διαχείριση και παρακολούθηση της εκλογικής διαδικασίας και έκδοσης εκλογικών αποτελεσμάτων.