27 Σεπ 2016

«Κόλλημα» στη μισθολογική εξέλιξη δημοτικών υπαλλήλων – Σε τι οφείλεται – Ποιους επηρεάζει

Άμεση επίπτωση στη μισθολογική εξέλιξη πολλών δημοτικών υπαλλήλων έχει προκαλέσει η αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, καθώς έχουν παγώσει οι διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών τους (πτυχίων, μεταπτυχιακών κ.λ.π.).

Σε επώνυμη καταγγελία που έλαβε η aftodioikisi.gr αναφέρονται τα εξής:

«Το παρακάτω θέμα αφορά μεγάλη μερίδα δημοτικών υπαλλήλων.

Λόγω της αναστολής της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων, έχουν παγώσει οι διαδικασίες αναγνώρισης τίτλων σπουδών (πτυχίων, μεταπτυχιακών κ.λ.π.) πολλών συναδέλφων, με αποτέλεσμα εκτός των άλλων και τη ύπαρξη διαφυγόντων εσόδων, καθώς παρακωλύεται η μισθολογική τους προώθηση.

Ειδικότερα, όπως αναφέρεται στην με ΑΔΑ: ΨΑΕΦΗ-ΠΟ7 εγκύκλιο του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους: «Με τις διατάξεις της παρ. 3 ορίζεται ότι οι κάτοχοι μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών ετήσιας τουλάχιστον φοίτησης, για τίτλους που έχουν χορηγηθεί μετά τη λήψη του πτυχίου τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, προωθούνται κατά δύο (2)Μ.Κ. (4 χρόνια) στην κατηγορία που ανήκουν, ενώ οι κάτοχοι διδακτορικού διπλώματος κατά έξι (6) Μ.Κ.(12 χρόνια).

Η κατάταξη στα προωθημένα Μ.Κ. πραγματοποιείται μόνο όταν το περιεχόμενο των μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών είναι συναφές με το αντικείμενο απασχόλησης του υπαλλήλου, όπως προκύπτει από την προκήρυξη της θέσεως κατά την πλήρωση ή την περιγραφή της θέσης εργασίας από τον οργανισμό της Υπηρεσίας. Για τη συνδρομή ή όχι της προϋπόθεσης αυτής αποφαίνεται το υπηρεσιακό συμβούλιο (αρμόδιο για την εν γένει υπηρεσιακή κατάσταση του υπαλλήλου σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα) ή το αρμόδιο προς διορισμό όργανο στην περίπτωση απουσίας υπηρεσιακού συμβουλίου.

Επισημαίνεται ότι επί της απόφασης αυτής δύναται να ασκηθεί ένσταση η οποία εξετάζεται από ειδική επιτροπή του Α.Σ.Ε.Π., η οποία συστήνεται με απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού Διοικητικής Ανασυγκρότησης.

Είναι σαφές ότι όταν οι μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών αποτελούν απαραίτητο, σύμφωνα με την προκήρυξη, προσόν διορισμού, δεν απαιτείται απόφαση υπηρεσιακού συμβουλίου ή άλλου αρμοδίου οργάνου αναφορικά με τη συνάφεια.

Η νέα κατάταξη και τα οικονομικά αποτελέσματα αυτής ισχύουν από την ημερομηνία υποβολής της σχετικής αίτησης και όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών στις αρμόδιες Υπηρεσίες Διοικητικού/Προσωπικού».

Επίσης αναφέρεται ότι: «Στην περίπτωση νέων διορισμών, κατά τη διετία 2016 –2017, η μισθολογική προώθηση (κατά 2 ΜΚ) στους κατόχους μεταπτυχιακών ή κατά 6 ΜΚ στους κατόχους διδακτορικού πραγματοποιείται μόνο εφόσον ο συγκεκριμένος τίτλος αποτελούσε απαραίτητο προσόν για το διορισμό του υπαλλήλου.

Στην περίπτωση που, στο ίδιο χρονικό διάστημα, κατατίθενται προς αναγνώριση μεταπτυχιακοί τίτλοι σπουδών (μεταπτυχιακό ή διδακτορικό), η προωθημένη μισθολογική εξέλιξη αναστέλλεται μέχρι το έτος 2018, οπότε ενεργοποιείται εκ νέου.

Στην περίπτωση που εκκρεμούν από το έτος 2015 αιτήσεις αναγνώρισης συνάφειας για μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών, χωρίς ακόμη να έχουν κριθεί από τα αρμόδια προς τούτο όργανα, τα οικονομικά αποτελέσματα ισχύουν από την ημερομηνία έναρξης ισχύος του νέου νόμου (1-1-2016) εφόσον φυσικά μεσολαβήσει η απαιτούμενη αναγνώριση της συνάφειας από το αρμόδιο προς τούτο όργανο».

Από τα παραπάνω, προκύπτει εύλογα ότι η αναστολή της λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων έχει άμεση επίπτωση στη μισθολογική εξέλιξη πολλών συναδέλφων.

Ταυτόχρονα, παρότι ουκ ολίγοι συνάδελφοι μετεκπαιδεύονται ή/ και εκπονούν διδακτορικές διατριβές με απώτερο σκοπό της αναβάθμιση των προσόντων του υπηρετούντος ανθρώπινου δυναμικού που παραμένει αριθμητικά περιορισμένο, και μάλιστα ενώ προκηρύσσονται μεταπτυχιακά προγράμματα αποκλειστικά για δημοτικούς υπαλλήλους με δίδακτρα (π.χ. μεταπτυχιακά προγράμματα της ΕΕΤΑΑ), ο νόμος τους στερεί το προφανές δικαίωμα, της μισθολογικής αναγνώρισης των προσόντων τους έως το 2018!

Επιπρόσθετα, παρότι θεωρείται επιτακτική η ανάγκη για την αναβάθμιση του ανθρώπινου δυναμικού της δημόσιας διοίκησης, προφανώς καταργούνται τα μισθολογικά κίνητρα, ενώ μάλιστα δεν χορηγούνται εκπαιδευτικές άδειες (με ή χωρίς αποδοχές) λόγω της μη λειτουργίας των υπηρεσιακών συμβουλίων.

Τέλος, ενώ τα μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών που απευθύνονται αποκλειστικά σε δημοτικούς υπαλλήλους έχουν δίδακτρα, η Εθνική σχολή δημόσιας διοίκησης συνεχίζει να επιλέγει σπουδαστές μέσω ενός μοντέλου που συνδέεται με φροντιστηριακά τμήματα και φυσικά αναγκάζει τους ήδη υπηρετούντες δημοτικούς υπαλλήλους που θα επιθυμούσαν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό, η ανακοίνωση του οποίου αναμένεται, με απώτερο σκοπό την αναβάθμιση των προσόντων τους, προτιμούν να απόσχουν.

Παρακαλούμε να τοποθετηθούν επί του θέματος τόσο ο Υπουργός όσο και οι Πρόεδροι της ΚΕΔΕ και της ΠΟΕ-ΟΤΑ.

Και λίγοι και φτωχοί και αμόρφωτοι; Πάει πολύ!»