6 Ιουν 2016

Κίνδυνος νομιμότητας με την αύξηση του ΦΠΑ

Μεγάλο μπέρδεμα αντιμετωπίζουν οι υπηρεσίες των δήμων με τις τεχνικές προδιαγραφές των συμβάσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη σχετικά με την αύξηση του ΦΠΑ από 23% σε 24%

Υπηρεσίες που έχουν ξεκινήσει τη διαδικασία με την ανάρτηση του πρωτογενούς αιτήματος στο ΚΗΜΔΗΣ, με ποσοστό 23%.

Αλλες που, έχουν κάνει κανονικά ανάληψη υποχρέωσης, και δημοσίευση προκήρυξης μέχρι την 31/05/2016 και οι μελέτες, οι αποφάσεις, οι προκηρύξεις περιλαμβάνουν ΦΠΑ με 23%;
Ειδικά στις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης ή σε ένα διαγωνισμό που έχει γίνει τεχνική έκθεση με 23% και έχει γίνει επίσης και γνωμοδότηση της επιτροπής αξιολόγησης πριν από την 1/6/2016, παρουσιάζεται μεγάλο πρόβλημα με τι συντελεστή ΦΠΑ θα αναγράφεται η απόφαση Δημάρχου ανάθεσης και αντίστοιχα στην απόφαση κατακύρωσης της Οικονομικής Επιτροπής, καθώς και με τι ΦΠΑ θα υπογραφεί η σύμβαση.

Το Υπουργείο δεν έχει εκδώσει σχετικά εγκύκλιο 
Νομικοί υποστηρίζουν ότι από τη στιγμή που έχει δημοσιευτεί η προκήρυξη έως την 31/05/2016 η διαδικασία συνεχίζεται η κανονικά, πρέπει όμως να γίνει νέα συμπληρωματική ανάληψη υποχρέωσης για το υπολειπόμενο ποσό που προέκυψε από την αύξηση του ΦΠΑ και εάν δεν επαρκούν οι πιστώσεις πρέπει να γίνει αναμόρφωση του προϋπολογισμού.

Το Ελεγκτικό Συνέδριο όμως έχει εκδώσει αποφάσεις με τις οποίες νομολογεί ότι όλες οι διοικητικές πράξεις πρέπει να συμφωνούν μεταξύ τους καθώς βέβαια και τα τιμολόγια που θα εκδοθούν.

http://www.myota.gr/, 6/6/2016